Julijana Trifković
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za animalnu proizvodnju i veterinarstvo
E- pošta
julijana.trifkovic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Anatomija i fiziologija domaćih životinja, Zoohigijena sa veterinarstvom, Ishrana domaćih životinja

Biografija

Diplomu petogodišnjeg dodiplomskog studija stekla na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu 09. novembra 2013. godine, svečano promovisana za studenta generacije Veterinarskog fakulteta, te primila Povelju Univerziteta u Sarajevu. Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 26. decembra 2013. godine izabrana u zvanje asistenta na užu naučnu oblast Anatomija i fiziologija životinja, na Poljoprivrednom fakultetu UIS. Školske 2014/15. godine, upisala prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, oblast Morfologija i fiziologija životinja. Odlukom Senata UIS, 26. marta 2015. godine izabrana u zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Anatomija i fiziologija životinja (uža obrazovna oblast Anatomija i fiziologija životinja) na Poljoprivrednom fakultetu UIS, na osnovu stečenih 300 ECTS bodova dodiplomskog studija Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Odlukom Vijeća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu donesenoj na sjednici 12. jula 2016. godine, a na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za procjenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, dobila Saglasnost na prijedlog teme doktorske disertacije. Školske 2016/17. godine, završila treću godinu doktorskih studija sa položenih svih 20 (dvadeset) planom i programom predviđenih ispita, sa prosječnom ocjenom 9,40. Rad iz oblasti doktorske disertacije publikovala 2018. godine u časopisu M21 kategorije. Trenutno je u procesu ocjene i odbrane završene doktorske disertacije. U toku dodiplomskog studija Veterinarskog fakulteta, četiri puta proglašena za studenta sa najvišim prosjekom ocjena na kraju školske godine, te na osnovu istog, boravila na Fakultetu veterinarske medicine u Istanbulu dva puta, gdje je završila paraklinički i klinički trening program. Kao perspektivni mladi istraživač ispred Bosne i Hercegovine, juna 2014. godine učestvovala na  ”MARIE SKLODOWSKA CURIE: ESOF 2014 CONFERENCE” u Kopenhagenu, u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Komisije ”Capacity Building of BiH in European Research and Technology Development Programmes and Initiatives (RTDPI)”. U okviru TEMPUS ”ONE HEALTH” projekta, u toku mjeseca jula 2017. godine, boravila na Fakultetu veterinarske medicine u Milanu, gdje je u savremenim laboratorijama, generalno primjenjivanim u polju Javnog zdravstva / Jedinstvenog zdravstva, stekla znanje i vještine rada u polju molekularne i imunodijagnostike. Decembra 2015. godine, položila stručni ispit za doktora veterinarske medicine, te kao član veterinarske Komore Republike Srpske aktivno učestvuje u podizanju svijesti i značaja struke veterinarske medicine.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2019 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Anatomija i fiziologija životinja
Doktorat 2018 Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu Morfologija i fiziologija životinja
Magistratura
Diploma 2013 Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Bibliografija

 1. Trifković, J., Jovanović, L., Đurić, M., Stevanović-Đorđević, S., Milanović, S., Lazarević, M., Sladojević, Ž., Kirovski, D. Int J Biometeorol (2018). https://doi.org/10.1007/s00484-018-1514-6
 2. Tatjana Pandurević, Miroslav Lalović, Sreten Mitrović, Darko Vujičić, Milica Mojević, Julijana Trifković (2017): Proizvodne performanse brojlerskih roditelja u toku produkcije jaja za nasad. “XXII SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI” Zbornik radova, Knjiga 2, 725-730.
 3. Mitrović S., Pandurević T., Dimitrijević-Radoičić M., Milojević M., Trifković J., i Lalović M. (2016): Uticaj prinudnog mitarenja na produktivnost i trajanje proizvodnog ciklusa komercijalnih kokoši nosilja držanih u kaveznom sistemu Acta agriculturae Serbica, 21(42), 145-154.
 4. Trifkovic J., Savic Dj., Jotanovic S., Vekic M.,(2015): Organic milk ingredients as an indicator of energy status of cows with different milk production during the first 100 days of lactation. The Journal „Agriculture and Forestry“, Biotechnical Faculty, University of Montenegro. Vol.61, No 1, ISSN 0554-5579 (Printed),DOI:10.17707/AgricultFores
 5. Djokovic R., Cincovic M., Kurcubic V., Ilic Z., Petrovic M., Lalovic M., Trifkovic J. (2015): Correlation between blood metabolites, milk yield,dry matter intake and energy balance in dairy cows during early and mid lactation. Book of proceedings of the Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, October 15-18, 2015, pp. 1678-1683.
 6. Julijana Trifkovic, Ivan Trogrlic, Mr. Amer Alic, Senad Prasovic (2011): Feline Infectious Peritonitis (FIP) in BiH. 13th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Istanbul University Faculty of Veterinary Medicine, 2011, 5-7 may.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

09/07/2017-30/07/2017

– Boravak na Fakultetu veterinarske medicine, Univerzitet u Milanu, u okviru ’’EU project 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR’’ pod imenom ”Pubic Health in the Western Balkans-improvement in the field of Public Health/One Health’’

– Teoretski i praktični trening na laboratorijskim metodama generalno primjenjivanim u polju Javnog zdravstva/Jedinstvenog zdravstva:

 • ”Real time PCR”
 • ''Immunohistochemisty (on histologic sections)''
 • ''Western Blotting''
 • ''Cell Cultures''
 • ''Proteomics''

06/04/2012-15/05/2012

– Boravak na fakultetu veterinarske medicine, Univerzitet u Istanbulu. Uspješno završen veterinarski klinički i paraklinički trening program.