Naučno – Nastavno Vijeće

Naučno – Nastavno Vijeće Fakulteta čine nastavnici i saradnici u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu, koji izvode nastavu na studijskim programima na toj organizacionoj jedinici, kao i predstavnici studenata svih ciklusa izabranih u skladu sa Statutom Studentskog parlamenta, s tim da zastupljenost studenata ne može biti manja od 15% od ukupnog broja članova Vijeća. Izbor studenata u Vijeće Fakulteta vrši Savez studenata Fakulteta u skladu sa odredbama Statuta Saveza studenata. Mandat predstavnika studenata iz prethodnog stava ovog člana traje jednu godinu.

Vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova vijeća, osim za odluke o izboru u zvanja koje se donose većinom glasova nastavnika. Za odluke Vijeća o izboru u zvanja potrebna je i većina od ukupnog broja nastavnika.

Sjednice Vijeća Fakulteta,  se održavaju po pravilu jednom mjesečno, prije sjednica Senata Univerziteta. Dekan saziva i rukovodi sjednicama Vijeća.Postupak sazivanja, vođenja, odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje     sjednica i rad Vijeća Fakulteta, uređuju se Poslovnikom o radu, koji donosi Vijeće.

Nastavno – naučno vijeće:

  • donosi Statut Fakulteta,
  • daje mišljenje i prijedloge Senatu o akdemskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima u skladu sa ovim Statutom;
  • prati rad studenata na Fakultetu,
  • daje prijedloge Senatu Univerziteta u vezi sa promjenama u strukturi i sadržini studijskog programa i predmeta, nastavnim metodama i drugim akademskim pitanjima;
  • predlaže rektoru imenovanje i razrješenje dekana po proceduri utvrđenoj posebnim aktom Senata;
  • bira predstavnika u Senat i u strukovna vijeća Senata;
  • predlaže Senatu program razvoja organizacione jedinice;
  • obrazuje komisiju za podnošenje izvještaja za izbor u naučno-nastavna zvanja i utvrđuje prijedlog odluke o izboru kandidata,
  • imenuje komisije u postupku izrade završnog rada na drugom ciklusu studija,
  • obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom, Statutom Univerziteta ili drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta.

Članovi Naučno – nastavnog vijeća školska 2022/2023:

Prof. dr Vesna Milić, dekan
Prof. dr Slađana Petronić
Prof. dr Mirko Kulina
Prof. dr Tatjana Krajišnik, prodekan
Prof. dr Miroslav Lalović
Prof. dr Aleksandra Govedarica-Lučić
Prof. dr Branislav Drašković
Prof. dr Grujica Vico
Prof. dr Mirjana Jovović
Prof. dr Vesna Tunguz
Doc. dr Dejana Stanić
Doc. dr Marko Gutalj
Doc. dr Julijana Trifković
Doc. dr Stefan Stjepanović
Doc. dr Igor Đurđić, prodekan
Doc. dr Radomir Bodiroga
Doc. dr Mirjana Radović
Doc. dr Branka Govedarica
Doc. dr Tijana Banjanin
Doc. dr Boban Miletić
Doc. dr Tanja Jakišić
Doc. dr Nedeljka Elez
Nataša Marić, ma, viši asistent
Milena Stanković Neđić, ma, viši asistent
Stefan Bojić, ma, viši asistent
Andrija Tomić, ma, viši asistent
Todor Đorem, ma, viši asistent
mr Selena Ćevriz, asistent