Projekti

Pored angažovanosti u nastavnom procesu, nastavno osoblje i saradnici u nastavi su aktivni u pisanju naučnih radova, kao i realizaciji projektnih zadataka na kojim su angažovani. U 2022. godini Fakultet je bio uključen u sljedećim projektima:

  • Istraživanje sušenja bukovih šuma u Republici Srpskoj na osnovu klimatskih indeksa suše
  • Twinning projekat IPA 2018 EU4FITO „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom uskladjivanju s pravnom stečevinom Unije u fitosanitarnom sektoru u BiH“
  • ,,Procjena stanja prirode i upravljanja  prirodnim resursima u BiH“
  • Strategija i akcioni plan za zaštitu okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine 2030+
  • Studija zaštite ,,Park prirode Trebević“
  • Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness (BETTER) CA20103
  • Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage (TEATIME) CA20135
  • European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (EUdaphobase) CA18237
  • Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network) CA21134