I ciklus studija Šumarstvo

Prva godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
1. Hemija 2+2 6
2. Matematika 2+2 6
3. Ruralni razvoj 2+2 5
4. Botanika sa anatomijom drveta 4+3 8
5. Ekoklimatologija 2+1 5
6. Fiziologija bilja 2+2 6
7. Dendrologija 3+3 7
8. Informatika 2+2 5
9 Geodezija 2+2 6
10. Samoniklo ljekovito bilje 2+2 6
Ukupan fond časova i ECTS 12+10 30 11+10 30

Druga godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
11. Fitocenologija u šumarstvu 2+2 6
12. Šumarska pedologija 3+3 7
13. Genetika sa oplemenjivanjem bilja 3+3 7
14. Šumske komunikacije 2+2 6
15. Izborni predmet Mikrobiologija 2+1 4
Ishrana biljaka
16. Šumski proizvodi 2+1 4
17. Mehanizacija u šumarstvu 3+2 6
18. Lovstvo sa zaštitom lovne faune 4+3 7
19 Dendrometrija 3+3 6
20. Izborni predmet Prepoznavanje i upotreba gljiva 2+1 4
Zaštićena šumska područja
21. Terenska nastava 2 10 dana 3
Ukupan fond časova i ECTS 12+11 30 14+10 30

Treća godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
22. Sjemenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje 3+2 7
23. Iskorišćavanje šuma 4+3 8
24. Gajenje šuma 4+3 8
25. Šumarska bimetrika 2+1 4
26. Izborni predmet GIS u šumarstvu 2+1 4
27. Patologija šumskog drveća 2+2 6
28. Šumarska entomologija

2+2

6
29. Uređivanje bujica 2+2 6
30. Osnivanje šuma i plantaža

2+1

4
31. Izborni predmet Marketing 2+1 4
Primarna prerada drveta
32. Terenska nastava 3 10 dana 3
Ukupan fond časova i ECTS 15+11 31 10+6 29

Četvrta godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
33. Prirast i prinos šuma 3+3 8
34. Planiranje gazdovanja šumama 3+3 8
35. Tipologija šuma 2+3 7
36. Zaštita šuma 2+3 7
37. Organizacija i poslovanje 3+2 6
38. Ekonomika šumarstva 3+2 6
39. Upravljanje šumama 2+2 5
40. Terenska nastava 4 10 dana 3
41. Završni rad 11 10
Ukupan fond časova i ECTS 10+12 30 19+6

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje inženjera šumarstva, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtjevaju visoko obrazovanje u šumarstvu, zaštiti prirodnih dobara, marketingu, privrednim i državnim institucijama i obrazovnim ustanovama.

Akademske studije šumarstva za sticanje akademskog naziva inženjer šumarstva traju 4 godina i izvode se u 8 semestara. Metode izvođenja nastave obuhvataju: predavanja, vježbe, seminare, praksu. Studije traju 4 godine i izvode se u 8 semestara. Ukupno angažovanje studenata kroz sve predviđene oblike nastave izraženo je brojem od 240 ECTS bodova. Implementacija ECTS izvršena je prema nemodularizovanom sistemu (predmeti mogu imati različit broj bodova tako da je ukupan broj bodova u jednoj akademskoj godini 60). Broj bodova za svaki predmet određen je u odnosu na postavljene zadatke koje student treba da obavi kako bi ostvario cilj i ishod učenja. Student ostvaruje bodove predviđene za predmet nakon položenog završnog ispita. Diplomski rad se radi u 8. semestru, i nosi 10 ECTS. Studenti moraju da slušaju i polože 31 obavezni i 6 izbornih predmeta, da odradi terensku nastavu u IV, VI i VIII semestru kao i da odbrane završni rad.

Izborni predmeti predviđeni su u II, III, IV, V i VI semestru. Nastavni sadržaji izbornih predmeta su tako koncipirani da omogućavaju studentima da prošire svoja znanja o nekim temama koje su u manjoj mjeri obrađene u okviru obaveznih predmeta. Nastava na pojedinim predmetima odvija se u jednom semestru u skladu sa planom izvođenja nastave.

Najvažnije metode izvođenja nastave su:

  1. interaktivna teorijska nastava
  2. praktični rad studenata u laboratorijama
  3. seminari
  4. terenska nastava

Interaktivna teorijska nastava odlikuje se diskusijom nastavnika sa studentima o temi koja je predmet predavanja i omogućava studentima bolje razumijevanje gradiva u odnosu na klasičnu teorijsku nastavu excatedra. Za ovakav način izvođenja nastave karakteristično je korišćenje multimedijalnih prezentacija kao najsavremenijeg sredstva za prikazivanje nastavnih sadržaja.

Praktični rad studenata u laboratorijama izvodi se kao demonstracija određenih postupaka ili vještina uz aktivno učešće studenata i kao samostalni eksperimentalni rad studenata sa definisanim ciljem.

Seminari omogućavaju studentima da se uvježbavaju u samostalnom korišćenju literature, elektronskih baza podataka i prezentaciji odabranih tema koje su obradili uz minimalnu pomoć nastavnika i saradnika na predmetu.

Terenska nastava omogućava studentima da izvedu aktivnosti koje se ne mogu na adekvatan način realizovati u laboratorijama ili da se upoznaju sa određenim aspektima profesije u realnim uslovima.

Na ovaj studijski program mogu preći studenti sa akademskih studija šumarstva na drugim univerzitetima, pod uslovom da su studijski programi podudarni u više od 80% sadržaja.