Organizacija

Organizacija Fakulteta uspostavljena je shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske i Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Poljoprivredni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nadležnosti Fakulteta u okviru naučno-nastavnog procesa, između ostalog, podrazumjevaju:

 • akademsko napredovanje studenata,
 • realizaciju studija na I, II i III ciklusu,
 • realizaciju stručnih projekata iz svoje djelatnosti,
 • obavljanje i drugih djelatnosti, za koje ispunjavaju uslove.

Organi Fakulteta su:

Nastavno – naučno vijeće Fakulteta

Nastavno – naučno vijeće Fakulteta čine zaposleni nastavnici i saradnici, sa punim radnim vremenom, i studenti u skladu sa zakonskim proipisima. Nastavno – naučno vijeće:

 • donosi statut fakulteta,
 • daje mišljenje dekanu o akademskim, naučnim i stručnim pitanjima,
 • prati rad studenata na Fakultetu,
 • daje prijedloge Senatu Univerziteta o izmjenama u studijskim programima, nastavnim metodama,
 • predlaže rektoru imenovanje dekana i prodekana,
 • bira predstavnika u Senat,
 • predlaže Senatu program razvoja organizacione jedinice,
 • daje prijedloge Senatu za broj studenata, kao i kriterijum za upis na Fakultet.

Dekan

Dekan predstavlja i zastupa Fakultet u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Funkciju dekana Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu obavlja Doc. dr Dejana Stanić.

Pored djelokruga poslova utvrđenih Zakonom i pomenutim statutom, dekan Fakulteta nadležan je i za:

 • odlučuje o korišćenju sredstava fakulteta, u skladu sa finansijskim planom odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
 • obezbjeđuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava dodjeljenih fakultetu, od strane Univerziteta;
 • zastupa i predstavlja fakultet u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta;
 • izvršava odluke Vijeća fakulteta i organa Univerziteta,
 • donosi akte u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta;
 • predsjedava sjednicama Vijeća fakulteta;
 • daje mišljenje u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na fakultetu;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom ili drugim opštim aktima;
 • zastupa i predstavlja fakultet u pravnom prometu sa trećim licima u okviru upisane djelatnosti,
 • potpisuje javne isprave i matične evidencije koji vodi fakultet.

Prodekani

Fakultet, odnosno umjetnička akademija, može imati prodekane i to prodekani za nauku, istraživanje i razvoj i prodekan za nastavu. Broj i dužnosti prodekana utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu. Prodekane, na prijedlog dekana, imenuje i razrješava Vijeće fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Mandat prodekana traje do isteka mandata dekana.