Nauka i istraživanje

Naučno-istraživački rad je sastavni dio radnog angažmana zaposlenih na Fakultetu/studijskom programu koji se organizuje kao dio radnog odnosa stalno zaposlenih i angažovanih nastavnika i saradnika. Fakultet radi na podsticanju, obezbjeđenju uslova (kroz nabavku opreme i formiranje laboratorija), unapređenju, praćenju i provjeri rezultata naučno/istraživačkog rada svakog zaposlenog nastavnika i saradnika (formirani su naučni kartoni radnika, eNIR),  naučni skup, pokrenut je i međunarodni časopis Agrofor).

Saglasno svojim zadacima, Fakultet:

  • proučava i rješava pitanja iz oblasti poljoprivrede koja su od značaja za privredni razvoj; vrši, organizuje, podstiče i pomaže naučni rad;
  • proučava i usavršava metode naučnoistraživačkog rada;
  • usklađuje rad fakultetskih instituta kao naučnih jedinica Fakulteta, obezbjeđuje uslove za naučni rad nastavnika i saradnika i daje smjernice za taj rad;
  • stara se o podizanju naučnog podmlatka i o njegovom daljem usavršavanju i omogućava naučni rad studentima na postdiplomskim studijama, a izuzetno vrijednim i sposobnim studentima omogućava aktivno učešće u naučno-istraživačkom radu;
  • ispituje i sprovodi, u zajednici sa odgovarajućim službama, primjenu naučnih rezultata u praksi;
  • organizuje seminare, savjetovanja i naučne skupove u cilju inovacija znanja naučnih radnika i stručnjaka;
  • brine se o sredstvima za učešće na međunarodnim skupovima, naučnom i stručnom usavršavanju, razmjeni naučnih informacija i publikacija;
  • objavljuje rezultate naučnog rada u svojim publikacijama i na drugi pogodan način.

Sastavni dio programa naučnog rada je plan saradnje sa drugim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu.

Saradnja može sadržati zajednički rad na projektima, studijska istraživanja, organizovanje naučnih i stručnih savetovanja, razmenu kadrova, protok naučnih i stručih informacija i druge oblike zajedničkog rada.

Naučno-istraživački rad je osnovno pravo i obaveza nastavnika,istraživača i saradnika, utvrđeno ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Naučno-istraživački rad nastavnika, istraživača i saradnika ostvaruje se:

  • preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučno-istraživačkim projektima, ekspertizama i sl.;
  • individualnim istraživanjima i stvaralaštvom.

Fakultet podržava stalnu i profesionalnu (istraživačku i stručnu) djelatnost svojih nastavnika, istraživača, saradnika i studenata od opšteg interesa, kao i javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve djelatnosti, u skladu sa finansijskim planom. Nastavnici, istraživači i saradnici ne smiju djelovati suprotno interesima Fakulteta, niti smiju upotrebljavati obilježja Fakulteta u komercijalne svrhe. Članovi akademske zajednice u svom naučno-istraživačkom radu uživaju zaštitu intelektualne svojine prema najvišim standardima i imaju sva prava koja proizlaze iz toga rada, u skladu sa Zakonom.

U realizaciji naučnoistraživačkog rada učestvuju studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i po potrebi angažovani kadrovi izvan Fakulteta, izabarani u naučna i stručna zvanja prema relevantnim propisima.

Fakultet, kao dio Univerziteta kroz registrovanu djelatnost je ovlašćen da izdaje univerzitetske udžbenike, monografije, časopise id druge naučne i umjetničke stručne publikacije. Izdavačka djelatnost Fakulteta reguliše se posebnim aktom koji donosi Vijeće Fakulteta a koji je u saglasnosti sa odgovarajućim aktom Univerziteta donesenim od strane Senata Univerziteta.