Dekan

Dekan predstavlja i zastupa Fakultet u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prof. dr Vesna Milić,  Dekan
dekan@pof.ues.rs.ba

Pored djelokruga poslova utvrđenih Zakonom i pomenutim statutom, dekan Fakulteta nadležan je i za:

 • zastupa i predstavlja Fakultet, u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta;
 • organizuje i rukovodi radom Fakulteta;
 • odlučuje o korišćenju sredstava Fakulteta do iznosa od 10.000 KM, a u skladu sa finansijskim planom Fakulteta;
 • obezbjeđuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava dodijeljenih Fakultetu, od strane Univerziteta;
 • izvršava odluke Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;
 • donosi pojedinačne akte u skladu sa ovim Statutom, Statutom Univerziteta i drugim opštim aktima Univerziteta;
 • predsjedava sjednicama Vijeća Fakulteta;
 • predlaže organizacionu, akademsku i neakademsku strukturu na Fakultetu;
 • odgovoran je za organizaciju i izvršavanje naučno-nastavnog procesa na Fakultetu;
 • donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom Univerziteta, ovim Statutom i drugim opštim aktima,
 • razvija i ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama iz djelokruga rada utvrđenog Statutom Univerziteta i ovim Statutom,
 • potpisuje ugovore sa odgovarajućim fakultetima drugih univerziteta u zemlji i inostranstvu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora,
 • predlaže Vijeću Fakulteta kandidate za prodekana,
 • daje mišljenje u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Fakultetu;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom, Statutom Univerziteta ili drugim opštim aktima.