Mobilnost

Rad kancelarije za međunarodnu saradnju je regulisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Ova kancelarija se nalazi u sektoru Prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, koji je nadležan za njeno funkcionisanje i unapređenje. Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje na Univerzitetu zaduženi su prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta i Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta. Kako na Fakultetu ne postoji sužba za međunarodnu saradnju ovi poslovi su povjereni prodekanu za nauku i istraživanje, koji je u tijesnoj vezi sa kancelarijom Univerziteta, koristeći ljudske resurse za iznalaženje konkursa za projekte.

Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na čelu sa prorektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta obavlja poslove u vezi sa:

– dogovaranjem i sklapanjem sporazuma (opštih i posebnih) o naučno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa drugim visokoškolskim institucijama, institutima, kulturnim odjelima ambasada i privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva (Univerzitet je do sada sklopio 31 Opšti sporazum o međuuniverzitetskoj saradnji i više od 120 Posebnih sporazuma),

– prezentacijama stipendija i programa studiranja u inostranstvu (kroz saradnju sa odjelima ambasada zaduženim za promovisanje studiranja u svojim zemljama) – sve informacije o stipendijama se mogu naći na sajtu Univerziteta,

– mobilnošću, razmjenom i usavršavanjem studenata i nastavnog osoblja u inostranstvu (konkursi, CEEPUS mreže), kao i pružanjem potrebnih informacija i usluga za strane studente i nastavno osoblje.

Aktivnosti Univerziteta koje se odnose na međunarodnu saradnju ne finansiraju se iz postojećih raspoloživih sredstava Univerziteta, već u određenom dijelu iz budžeta Vlade RS koji izdvajaju sredstva za mobilnost nastavnog osoblja i studenata, kao i međunarodnih fondova namijenjenih za programe mobilnosti. Podrška međunarodnim aktivnostima Univerziteta zavisna je uglavnom od aktivnosti i učešća Univerziteta u različitim programima (TEMPUS, IPA, FP7 i ostali) koji promovišu međunarodnu saradnju[1]. Tokom godine veći broj studenata i nastavnika je putovao kroz CEEPUS program, ERASMUS+ KA1 program, individulane stipendije i stipendije Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.