Studijski programi

Fakultet obavlja svoju obrazovnu djelatnost kroz akreditovane akademske studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA
STUDIJSKI PROGRAM ŠUMARSTVO
STUDIJSKI PROGRAM AGROMEDITERANSKA PROIZVODNJA

Osim redovnih studija postoji mogućnost vanrednih studija.

Studije su prema principima Bolonjskog procesa organizovane kroz:

  • studije prvog ciklusa (osnovne akademske studije), koje traju četiri godine, i vrednuju se sa 240 ESTS bodova;
  • studije drugog ciklusa (master akademske studije), organizuju se nakon prvog ciklusa studija, traju jednu godinu, i vrednuju se 60 ESTS bodova i to na način da u zbiru sa prvim ciklusom iznose 300 ESTS bodova ;
  • studije trećeg ciklusa (doktorske akademske studije) organizuju se nakon drugog ciklusa akademskog studija, traju tri godine i vrednuju se  180 ESTS bodova;

Jedan semestar studija vrednuje se sa 30 ESTS bodova u svakom ciklusu.

Studijski program je skup obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program donosi Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća Fakulteta.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ECTS bodova. Obim studija izražava se zbirom ECTS bodova. Broj ECTS bodova potrebnih za sticanje diplome potpuno je usklađen sa odredbama koje su određene Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu su sa principima Bolonjske deklaracije. Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ECTS bodova.

Broj ostvarenih ECTS bodova predstavlja kvantitativnu mjeru rada i aktivnosti neophodnih da bi student uspješno završio studije po izabranom studijskom programu i time postigao očekivane rezultate. Jedan ECTS bod odgovara aktivnostima u trajanju od 25-30 časova rada studenata. Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ECTS bodova, a obim studija izražava se zbirom ECTS bodova. Zbir od 60 ECTS bodova odgovara prosječnom ukupnom angažovanju studenata u obimu 40-časovne radne nedjelje tokom jedne školske godine, odnosno po pravilu, 30 ECTS bodova tokom jednog semestra.

Ukupno angažovanje studenata sastoji se od aktivne nastave (predavanje, vježbe, praktikumi, seminari i dr.) samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova, praktičnog rada i dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja u skladu sa studijskim programom.

Na Fakultetu se izvode akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća.

Svake godine organizuje se „Agronomijada“ koja predstavlja susret studenata srodnih fakulteta iz zemlje i okruženja. Ova manifestacija pruža mogućnost da studenti sa različitih Univerziteta steknu nova poznanstava i prijateljstava i da u takmičarskom dijelu iskažu svoje sposobnosti kroz kvizove znanja, predstavljanje naučnih radova i da se dokažu kao dobri sportisti u takmičenju sa kolegama sa drugih fakulteta.