II ciklus – master studij Šumarstvo

Studije drugog ciklusa – master studije, studijski program Šumarstvo, predstavljaju jednogodišnji studijski program (dva semestra). Tokom dva semestra studiranja student stiče 60 ECTS. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ECTS. U okviru studijskog programa izučavaju se 2 obavezna predmeta (Metodologija naučno istraživačkog rada, Biostatistika) te izborna grupa predmeta. Izučavanjem obaveznih predmeta dobijaju se proširena znanja iz oblasti metodologije naučno-istraživačkog rad, što omogućava studentu da učestvuje u kreiranju, realizaciji i pisanju naučnih i stručnih radova iz oblasti šumarstva. Pohađanjem navedenih kurseva student takođe stiče sposobnost samostalnog planiranja, izrade i realizacije istraživačkog rada i prijedloga projekata, kao i sposobnost primjene statistike, statističkih metoda i osnova planiranja eksperimenata u šumarstvu kao dijela biotehnologije. Studijski program Šumarstvo (II ciklus studija) ima za cilj obezbjeđivanje drugog stepena univerzitetskog obrazovanja prema principima Bolonjskog procesa koje diplomcu kroz dublje i sistemtičnije izloženu nastavnu materiju omogućuje kako razvoj znanja i kompetencija stečenih na prethodnom nivou studija, tako i formalne pretpostavke za nastavak studija na trećem stepenu univerzitetskog obrazovanja. Osim toga, završetkom ovog diplomskog studija diplomac izgrađuje i učvršćuje svoju stručnu kompetentnost iz oblasti šumarstva. Polaganjem obaveznih predmeta student stiče 10 ESTS, a polaganjem izbornih predmeta još 20 ESTS. Stručna praksa izvodi se u drugom semestru (5 ESTS) Izradom završnog – master rada student može da stekne  25 ESTS. Ukupan zbir ESTS na studijskom programu je 60.

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ŠUMARSTVO (drugi ciklus studija)

Naučna oblast Šumarstvo
Studijski program Šumarstvo
Modul 1 Ekologija i zaštita šuma
Modul 2 Osnivanje i gazdovanje šumama
Modul 3 Zaštićena šumska područja i sporedni šumski proizvodi

PR – predavanja,  V – vježbe, ECTS – broj kredita

R.br. Šifra predmeta P R E D M E T I S e m e s t a r
I
PR V ECTS
1. IIŠ-1-1o Metodologija naučno istraživačkog rada 3 1 5
2. IIŠ-1-2o Biostatistika 3 1 5
3. IIŠ-1-3i Izborni predmet 1 3 1 5
4. IIŠ-1-4i Izborni predmet 2 3 1 5
5. IIŠ-1-5i Izborni predmet 3 3 1 5
6. IIŠ-1-6i Izborni predmet 4 3 1 5
U K U P N O 18 6 30
Sedmično opterećenje – ukupno ECTS 24 30
R.br. Šifra predmeta P R E D M E T I S e m e s t a r
II
PR V ECTS
1. IIŠ-1-1o Stručna praksa 0 4 5
2. IIŠ-1-2o Studijsko-istraživački rad 0 8 10
3. IIŠ-1-3i Završni master rad-diplomski rad 12 15
U K U P N O 0 24 30
Sedmično opterećenje – ukupno ECTS 24 30

Lista izbornih predmeta

Spisak izbornih predmeta za modul 1. Ekologija i zaštita šuma SP ŠUMARSTVO

RB

Izborni predmeti modula 1
Ekologija i zaštita šuma

1. Šumska staništa
2. Tipološko kartiranje
3. Biogeocenologija
4. Dinamika šumskih fitocenoza
5. Fitofarmacija u šumarstvu
6. Patogeni drveća
7. Šumska pirologija
8. Ekologija šuma
9. Korovi u šumarstvu

Spisak izbornih predmeta za modul 2. Osnivanje i gazdovanje šumama SP ŠUMARSTVO

RB

Izborni predmeti modula 2
Osnivanje i gazdovanje šumama

1. Biotehnologija u šumarstvu
2. Osnivanje šuma posebnih namjena
3. Šumski genetički resursi
4. Adaptivno gazdovanje šumama
5. Metode inventure šuma
6. Modelovanje rasta šuma
7. Šumska staništa
8. Tehnogena zemljišta

Spisak izbornih predmeta za modul 3. Zaštićena šumska područja i sporedni šumski proizvodi SP ŠUMARSTVO

RB

Izborni predmeti modula 3
Zaštićena šumska područja i sporedni šumski proizvodi

1. Hemija i biološki aktivne materije u drvetu
2. Evropski standardi i direktive zaštite životne sredine
3. Sporedni šumski proizvodi
4. Ekologija šuma
5. Korovi u šumarstvu
6. Šumski genetički resursi