Istorijat

Uredbom Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije od 21. marta 1940. godine osnovan je Poljoprivredno – šumarski fakultet sa sjedištem u Sarajevu. Zahvaljujući iskazanom interesovanju tadašnjeg društva, nastavu je u januaru 1941. godine počelo pohađati 127 studenata. Okupacijom zemlje i proglašenjem Nezavisne Države Hrvatske, Fakultet je prestao sa radom aprila mjeseca 1941. godine.

Završetkom II Svjetskog rata javlja se potreba za „reosnivanjem“ visokoškolske ustanove, koja bi obrazovala kadrove iz oblasti poljoprivrede i šumarstava.  Shodno tome, Vlada FNR Jugoslavije 31. decembra 1946. godine, donijela je Uredbu o osnivanju Savezne visoke poljoprivredne škole za planinsko gazdovanje u Sarajevu. Novoosnovana ustanova bila je u rangu fakulteta. Upis studenata je obavljen u septembru 1947. godine, a nastavni proces je otpočeo 5. novembra 1947. godine. Zajedno sa novoupisanim studentima, mogućnost nastavka studija stekli su i studenti, koji su bili upisani 1940. godine na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu, gdje su im priznata prva dva semestra. Zakonom o osnivanju Poljoprivredno – šumarskog fakulteta, donesenim decembra mjeseca 1948. godine od strane Narodne skupštine NR BiH, osniva se istoimeni fakultet, koji nastavlja rad Visoke škole, sa poljoprivrednim i novoosnovanim šumarskim odsjekom. U procesu  reorganizacije,  krajem 1958. godine, dolazi do osnivanja dva fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Šumarskog fakulteta, koji su kao takvi otpočeli sa radom 1. januara 1959. godine.

Obrazovanje studenata u okviru tri smjera: ratarski, voćarsko-vinogradski i stočarski, počelo je da se sprovodi od školske 1958/59. godine.

Obrazovni proces se narednih godina nastavio kroz pomenuta tri odsjeka, kao i kroz Odsjek za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, koji je otvoren na prijedlog Nastavno – naučnog vijeća 1977. godine. U daljem procesu rasta i razvoja Fakulteta, dolazi i do pokretanja postdiplomskih studija iz oblasti stočarsta sa mljekarstvom, zatim i iz oblasti ratarstava, voćarstva, agroekonomije i dr.

* * *

Izbijanjem oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, aprila mjeseca 1992. godine dolazi do prekida rada Fakulteta.    Nakon izbijanja građanskog rata u bivšoj Republici Bosni i Hercegovini 1992. godine, Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu (br. 02-1188/92), stvoren je pravni osnov za organizovanje institucija visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Ova Odluka stupila je na snagu 10. novembra 1992. godine.

Stupanjem na snagu Odluke o organizovanju univerziteta u Republici Srpskoj, donesene od strane Narodne skupštine Republike Srpske (br. 02-1512/93), prethodna Odluka je stavljena van snage. U Odluci je navedeno da „Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske čine fakulteti i akademije umjetnosti članice Univerziteta u Sarajevu bivše Bosne i Hercegovine.“

Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture Vlade Republike Srpske (br. UP-I-02-1723/94) od 28.11.1994. godine, utvrđeno je da Poljoprpivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske ispunjava uslove za nastavak rada u školskoj 1994/95. godini. Za sjedište Fakulteta određena je Lukavica, a za dekana imenovan je prof. dr Miroslav Bogdanović.

U organizovanju rada Fakulteta veliki doprinos su dali prof. dr Miroslav Bogdanović, prof. dr Miodrag Perović, prof. dr Časlav Čopić i prof. dr Vesna Milić.

Nastavni proces je počeo krajem 1994. godine. Nažalost, ova generacija se nije održala, jer je 1996. godine, nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, došlo do iseljavanja Srba sa prostora koji su pripali Federaciji BiH. Iz ove generacije studije je završio samo jedan student. U školsku 1995/96. godinu upisani su studenti sa prostora Ilidže, Hadžića, Vogošće, Pala i Lukavice.

Iako u prilično teškim uslovima nastava se odvijala kontinuirano. U nastavnom procesu su učestvovali profesori sa novoformiranog Univerziteta u Srpskom Sarajevu. Značajan doprinos u radu Fakulteta, u ratnim i poratnim godinama, dali su prof. dr Dragoljub Labus, prof. dr Dragić Babović i prof. dr Dragutin Đukić (Agronomski fakultet u Čačku), prof. dr Mitar Bašević, prof.dr Olivera Gvozdenović, prof.dr Veljko Vuletić, prof.dr Momir Šarenac, (profesori Univerziteta u Srpskom Sarajevu), kao i prof. dr Zora Nikolić  (Veterinarski fakultet Beograd).

Prva javna promocija Poljoprivrednog fakulteta u Srpskom Sarajevu bila je na Agronomijadi 1996. godine u Tivtu, gdje je uzeo učešće u sportskom dijelu takmičenja.

Poljoprivredni fakultet i danas organizuje nastavu i bavi se naučno-istraživačkim radom u moderno opremljenim laboratorijama, vježbaonicama i učionicama u zgradi Elektrotehničkog fakulteta. Od 2010. godine na zahtjev grada Bijeljine, zbog iskazane potrebe i značaja Semberije za poljoprivrednu proizvodnju otvara se odjeljenje Poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini, dok se u 2011. godini opština Vlasenica  obraća Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednom fakultetu da se otvori studijski program Šumarstvo, što je i realizovano. Danas Poljoprivredni fakultet egzistira na tri lokaliteta, organizuje nastavu na dva studijska programa na prvom ciklusu, dva studijska programa na drugom ciklusu i jednom studijskom programu na trećem ciklusu.