Dokumenti

 1. Zakon o visokom obrazovanju
 2. Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 3. Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 4. Statut Poljoprivrednog fakulteta
 5. Poslovnik o radu Vijeća
 6. Izmjena Poslovnika o radu Vijeća
 7. Pravilnik o organizaciji i radu katedri
 8. Pravilnik o radu
 9. Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju
 10. Zakon o studentskom organizovanju
 11. Kodeks profesonalne etike na univerzitetu u Istočnom Sarajevu
 12. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća
 13. Pravilnik o postupku izbora dekana
 14. Pravilnik o samovrednovanju kvaliteta nastave
 15. Pravilnik o kriterijumima za praćenje rada studenata – prečišćeni tekst
 16. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija
 17. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija
 18. Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija
 19. Pravilnik o studiranju na trećem ciklusu studija
 20. Izmjene pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija
 21. Dopune pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija
 22. Pravilnik o procedurama ispisa studenata svih studija
 23. Pravilnik o radu biblioteke
 24. Pravilnik ogledno polje
 25. Pravilnik laboratorija za ispitivanje plodnosti zemljišta
 26. Pravilnik o obavljanju stručne prakse
 27. Spisak tema završnih radova na prvom ciklusu studija – SP Poljoprivreda
 28. Spisak tema završnih radova na prvom ciklusu studija – SP Šumarstvo
 29. Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu diplomskog rada
 30. Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog rada na prvom ciklusu – SP Poljoprivreda
 31. Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog rada na prvom ciklusu – SP Šumarstvo
 32. Procedura prijave i odbrane završnog master rada
 33. Pravilnik o raspodjeli prihoda – III ciklus
 34. Odluka o utvrđivanju cijene za hemijsku analizu zemljišta