Katedre

Na prijedlog Nastavno – naučnog vijeća, a po Odluci Senata, na Fakultetu su konstituisane četiri  katedre. U okviru ovih katedri izvršena je sistematizacija užih naučnih oblasti i pripadajućih predmeta. Katedre su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stručnog rada. Katedra je osnovna nastavno-naučna i podorganizaciona jedinica Fakulteta koja je u matičnoj vezi sa Univerzitetom kao pravnim subjektom.

Senat Univerziteta organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti.

Fakultet ima sledeće katedre:

 • Katedra za biljnu proizvodnju
 • Katedra za hortikulturu
 • Katedra za animalnu proizvodnju
 • Katedra za agroekonomiku i ruralni razvoj
 • Katedra za šumarstvo

Katedra je organizovana tako da objedinjuje cjelokupno naučno–nastavno, i naučnoistraživačko osoblje (s naučnim zvanjima) iz određene naučne oblasti, bez obzira u kojoj su organizacionoj jedinici oni dominantno angažovani. Katedre se uspostavljaju i vrše svoje kompetencije ukoliko se na Fakultetu nalazi u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje dva nastavnika iz šire, odnosno uže naučne  oblasti, uz obavezu utvrđivanja personalnog sastava nastavničkog i saradničkog osoblja za svaku akademsku godinu. U slučaju neispunjenja uslova iz prethodnog stava, kompetencije katedri preuzima Vijeće Fakulteta. Radom katedre rukovodi šef katedre koga imenuje dekan Fakulteta, na prijedlog članova katedre, na period od četiri godine. Ovaj izbor nije ograničen.

Katedre imaju sljedeće nadležnosti:

 • utvrđivanje prijedloga planova za izvođenje nastavnih i naučno-istarživačkih aktivnosti i/ili davanje mišljenja o njima,
 • predlaganje nastavnika za pojedine predmete u datoj akademskoj godini i davanje mišljenja na sadržaje predmeta, u skladu sa potrebama organizacione jedinice,
 • davanje prijedloga za evaluacije rezultata rada nastavnog i naučno-istraživačkog osoblja na određenoj katedri,
 • predlaganje komisija za pripremanje prijedloga za izbor u akademska zvanja,
 • predlaganje komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova,
 • predlaganje izrade predmetnih udžbenika neophodnih za odvijanje naučno-nastavnog procesa na predmetima za koje je katedra matična,
 • predlaganje recezenata za udžbenike i naučna djela koja će biti objavljena kao izdanje Univerziteta,
 • druge kompetencije koje su utvrđene zakonskim i podzakonskim aktima kao i drugim opštim aktima Univerziteta.