Branislav Drašković
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Katedra nematičnih predmeta (geografija)
E- pošta
branislav.draskovic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 65 64 51 08
Predmeti

Agrometeorologija, Ekoklimatologija, GIS u šumarstvu

Biografija

Prof. dr Branislav Drašković rođen je 23. 11. 1969. u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Od 1997-2008. bio zaposlen u JP ,,Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo.

U periodu 1999-2003. godina studirao na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta Pale gdje stiče zvanje profesora  geografije sa prosječnom oscjenom 9,00 tokom studija. Na istom odsjeku i fakultetu završio je postdiplomske studije sa prosječnom ocjenom 9,86 i 2007. uspješno odbranio magistarski rad. Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Hidrološke karakteristike sarajevske kotline“ odbranio je 2011. godine. Od 2004-2008. godine na Odsjeku za geografiju radi kao asistent spoljni saradnik držeći vježbe iz više nastavnih predmeta iz uže naučne oblasti Fizička geografija. Marta 2008. godine izabran je u zvanje višeg asistenta na pomenutoj naučnoj oblasti, kada prelazi u puni radni odnos na Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Od 2012. je docent, od 2017. vanredni profesor a od 2023. redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Fizička geografija. Do sada je više puta bio mentor ili član komisija za odbranu diplomskog, magistarskog ili master rada. Potpredsjednik je Geografskog istraživačkog društva ,,Jevto Dedijerˮ i član Geografskog društva Republike Srpske. U periodu od 2012-2017. obavljao dužnost rukovodioca Katedre za geografiju. Od 2014-2017. član izdavačke Redakcije Filozofskog fakulteta i glavni i odgovorni urednik prirodno-matematičke sekcije. Od 2013-2017. član Strukovnog vijeća prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od decembra 2019. do juna 2020. prodekan za naučno-istraživački rad na Poljoprivrednom fakultetu. 

Na usavršavanju iz oblasti fizičke geografije, upravljanja vodnim resursima i primjene geografskih informacionih sistema u prirodnim naukama boravio tri puta u Japanu (2008, 2015. i 2019), dva puta u Italiji (2007. i 2013), gdje je boravio na univerzitetima u Hokaidu, Kitakjušuu i Torinu. Kao gostujući profesor boravio 2017. na Agrotehničkom univerzitetu u Permu, Rusija, gdje je držao predavanja iz primjene GIS-a u poljoprivredi. U okviru akademske razmjene i programa Erazmus+  u oktobru 2021. godine boravio na Akademiji strukovnih studija u Šapcu.

Do sada je objavio oko pedeset naučnih radova, uglavnom iz fizičke geografije i primjene geografskih informacionih sistema u ovoj oblasti. Autor je tri naučne monografije i koautor jednog nastavnog praktikuma. Učestvovao na više naučnih projekata: Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH, Izrada strategije i akcionog plana zaštite okoliša BiH (BiH ESAP 2030+), Projekat razvoja preduzetničkog učenja, Studija zaštite prirodnog dobra Trebević, ažuriranje digitalnih HERE karata u BiH o čemu je pisao i New York Times: http://www.nytimes.com/2013/08/12/technology/nokia-map-project-sheds-light-on-belaruss-roads.html?pagewanted=all&_r=3&

Oženjen, otac dva djeteta. Govori engleski jezik.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2023 Poljoprivredni fakultet Fizička geografija
Doktorat 2011 Filozofski fakultet Fizička geografija i GIS
Magistratura 2007 Filozofski fakultet Turizam i ekologija
Diploma 2003 Filozofski fakultet Fizička geografija
 

Bibliografija

 1. Drašković, B., Petronić, S., Gutalj, M., & Marić, N. (2022). Horizontal and vertical distribution and loss of grassland in Bosnia and Herzegovina. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 72(2), 159–173. https://doi.org/10.2298/IJGI2202159D
 2. Drašković, B., Stefanović, S., Petronić, S., Marić, N., Ponosov, A. & Zhernakova, N. (2022): Zoniranje travne i šumske vegetacije u Republici Srpskoj prema Copernicus bazi podataka, Topola/Poplar, br. 209, 47-55. DOI: 10.5937/topola2209047D
 3. Drašković, B. (2022): Types and changes of surface wetness in the Republic of Srpska according to Copernicus Water and Wetness database, HERALD, 26, 51-72, Geographical Society of the Republic of Srpska, https://www.gdrsbl.org/glasnik-herald-26-2022/ DOI 10.7251/HER2226051D
 4. Drašković, B., Ponosov, A. & Zhernakova, N. (2022): River network density by large natural regions in Bosnia and Herzegovina, Proceedings of the XIII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2022”. 817-821. http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2022.pdf
 5. Drašković, B., Gutalj, M., Stjepanović, S. & Miletić, B. (2021): Estimating recent forest losses in Bosnia and Herzegovina by using the Copernicus and CORINE Land Cover databases, Šumarski list, 11-12, 581-589. https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.7
 6. Drašković, B. (2021): Urban Expansion of the Largest Cities in Bosnia and Herzegovina over the period 2000-2018. Geographica Pannonica, 25(4), 276–288. doi: 10.5937/gp25-32535
 7. Drašković, B., Berjan, S., Milić, V., Govedarica, B. & Radosavac, A. (2021): Structure of agricultural land losses in Bosnia and Herzegovina, Agriculture and Forestry, 67 (1), 91-101, DOI: 10.17707/AgricultForest.67.1.08
 8. Drašković, B. & Gutalj, M. (2021): Inland water in Bosnia and Herzegovina, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 834, 012058. doi:10.1088/1755-1315/834/1/012058
 9. Drašković, B., Ponosov, A., Zhernakova, N., Gutalj, M. & Miletić, B. (2020): Land cover types and changes in land use in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) over the period 2000-2018, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70 (1), 81-88, https://doi.org/10.2298/IJGI2001081D
 10. Drašković, B., Drešković, N. & Mirić, R. (2016): East Sarajevo twenty years later – changes in land use, Geographica Pannonica, 20(3), 161-167. http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume20_3_4.pdf

Monografije:

 1. Drašković Branislav (2022): Tipovi i promjene površinske pokrovnosti u Republici Srpskoj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, DIS-Company d.o.o. Pale, Istočno Sarajevo, 218 str.
 2. Drašković Branislav (2021): Prirodni potencijali i zaštićena područja Trebevića, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Kopikomerc, Istočno Sarajevo, 190 str.
 3. Drašković Branislav (2015): Sliv gornje Bosne: fizičko-geografska svojstva, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, Monografije i monografske studije, Comesgrafika, Banja Luka, 452 str.

 Praktikumi:

 1. Pašalić S. i Drašković B. (2012): Osnovi geografije i demografije – Praktikum za studente i nastavnike razredne nastave,  Eurografika d.o.o., Pedagoški fakultet u Bijeljini, 198 str.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Italija (2007 i 2013), Japan (2008, 2015. i 2019), Rusija (2017), Srbija (2021).