Todor Đorem
Viši asistent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, SP Šumarstvo
E- pošta
todordjor@gmail.com
Telefon
+387 66 753 957
Predmeti

Tipologija šuma, Fitocenologija u šumarstvu, Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje, Upravljanje šumama

Biografija

Todor Đorem je rođen 03.09.1994. godine u Srbinju. Osnovnu i srednju školu- Gimnazija (opšti smjer) završio u Kalinoviku. Sredinom 2013. godine upisuje osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu, studijski program Šumarstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Iste uspješno završava 23.09.2017. godine kao student generacije na pomenutom studijskom programu sa prosjekom ocjena 9,32 čime je stekao zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Više puta nagrađivan od strane Univerzita za uspjeh tokom studija, kao i od opština Vlasenica i Kalinovik. Bio stipendista fonda dr Milan Jelić. 2017. godine upisuje master studije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsjek Šumarstvo, modul „Korišćenje šumskih i lovnih resursa“. Master rad pod nazivom „Izbor organizacione forme rada pri sječi i izradi drvnih sortimena u mešovitim sastojinama bukve, jele i smrče na području ŠG “Zelengora“ Kalinovik“ odbranio 10.06.2019. i stekao zvanje master inženjer šumarstva. Prosječna ocjena tokom drugog ciklusa studija je 9,63. Trenutno je student doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smjer Agronomija ( modul šumarstvo). U periodu od 03.09.2018.godine do 02.09.2019. bio zaposlen kao pripravnik u JPŠ “Šume Srpske“ a.d. Sokolac u ŠG „Zelengora“ Kalinovik, gdje je položio pripravnički staž. Od 03.09.2019 do 30.11.2019 radio na poslovima tehnologa u istom gazdinstvu. Od 02.12.2019. godine zaposlen kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, SP Šumarstvo- Vlasenica.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Šumarstvo
Doktorat      
Magistratura 2019 Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu Korišćenje šumskih i lovnih resursa
Diploma 2017 Poljoprivredni fakultet, Univeritet u Istočnom Sarajevu Šumarstvo

Bibliografija

/

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

/