Tijana Banjanin
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za hortikulturu
E- pošta
tijana.pekic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Vinogradarstvo, Posebno voćarstvo sa vinogradarstvom 2, Uslovi čuvanja voća i grožđa

Biografija

Tijana (Milomir) Banjanin rođena je 1989. godine u Sarajevu, opština Centar. Osnovnu i srednju školu je završila u Palama. U školskoj 2008/2009. godini je upisala Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu, smjer biljna proizvodnja. Diplomski rad odbranila je 2012. godine. Bila je stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ akademske 2009/10, 2010/11, 2011/12 godine. U maju 2012. godine dobila je Plaketu Univerziteta u Istočnom Sarajevu za izuzetan uspjeh u toku studija. U maju 2013. godine, na promociji diplomaca Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu proglašena je za studenta generacije. U zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Hortikultura na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, izabrana je 2013.godine. Master rad pod nazivom „Agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike crnih sorti vinove loze u agroekološkim uslovima Trebinja“ odbranila je 2014.godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu. U zvanje višeg asistenta na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabrana je 2015. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Karakterizacija kvantitativnih i kvalitativnih osobina sorte vinove loze Blatina u agroekološkim uslovima Trebinja“ odbranila je 2022.godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Hortikultura (Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo)
Doktorat 2022 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Voćarstvo i vinogradarstvo
Magistratura 2014 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Voćarstvo i vinogradarstvo
Diploma 2012 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Biljna proizvodnja

Bibliografija

 1. Vukojević, D., Tomić, N., Marković, N., Mašić, B., Banjanin, T., Bodiroga, R., Đorđević, T., Marjanović, M. (2022). Exploring Wineries and Wine Tourism Potential in the Republic of Srpska, an Emerging Wine Region of Bosnia and Herzegovina. Sustainability, 14(5), 2485.
 2. Doğu, S., Uslu, N., Özcan, M. M., Banjanin, T. (2021). Phenolic Compounds of Some Wild Edible Fruits Growing in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 63(1), 81-84.
 3. Banjanin, T., Nurhan, U., Ranković-Vasić, Z., Özcan, M.M. (2021). Effect of grape varieties on bioactive properties, phenolic composition, and mineral contents of different grape-vine leaves. Journal of Food Processing and Preservation, 45(2): e15159.
 4. Mohamed Ahmed, I.A., Özcan, M.M., Al Juhaimi, F., Babiker, E.F.E., Ghafoor, K., Banjanin, T., Osman, A.M., Gussem, A.M., Alqah, H.A. (2020). Chemical composition, bioactive compounds, mineral contents, and fatty acid composition of pomace powder of different grape varieties. Journal of Food Processing and Preservation, 44(7): e14539.
 5. Banjanin, T., Özcan, M.M, Al Juhaimi, F., Ranković-Vasić, Z., Uslu, N., Mohamed, I.A., Ghafoor, K., Babiker, E.E., Osman, A.M., Gassem, A.M., Salih, A.H. (2019). Effect of varieties on bioactive compounds, fatty acids and mineral contents in different grape seed and oils from Bosnia and Herzegovina. Journal of Food Processing and Preservation, 43(7): e13981.
 6. Gülcü, M., Uslu, N., Özcan, M.M., Gökmen, F., Özcan, M.M., Banjanin, T., Gezgin, S., Dursun, N., Geçgel, Ü., Ali Ceylan, D., Lemeshonak, V. (2019). The investigation of bioactive compounds of wine, grape juice and boiled grape juice wastes. Journal of Food Processing and Preservation, 43(1): e13850.
 7. Nikolić, D., Banjanin, T., Ranković-Vasić, Z. (2018). Variability and heredity of some qualitative and quantitative grapevine characteristics. Genetika, 50(2): 549-560.
 8. Banjanin, T., Lisov, N., Petrović, A., Ranković-Vasić, Z., Blesić, M. (2019). The quality of grape and wine of Merlot and Blatina varieties in the agroecological conditions of the Trebinje vineyard. VIII International symposium on agricultural sciences AgroReS 2019, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Book of proceedings, 69-76.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Nacionalni projekti:

 1. Primjena super absorbenta „tvrda voda“ u poljoprivredi i njegova uloga u zadržavanju vlage u zemljištu (2018). Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Učesnik na projektu.
 2. Stanje i uslovi razvoja vinskog turizma u Republici Srpskoj (2020). Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Učesnik na projektu.
 3. Uticaj lokaliteta gajenja na fenolni sastav i antioskidativna svojstva grožđa i vina sorte Blatina (2020-2021). Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Učesnik na projektu.

Bilateralni projekat

 1. Komparativna analiza održivog razvoja vinskog turizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na vinske događaje i festivale (2021-2023). Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Učesnik na projektu.