Tanja Jakišić
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za biljnu proizvodnju
E- pošta
tanja.jakisic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 490 401
Predmeti

Pedologija, Melioracije, Uređivanje bujica

Biografija

Tanja Jakišić je rođena 30.11.1981. godine. Osnovnu i srednju školu završila je sa odličnim uspjehom, a nakon toga nastavlja školovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu,  i uspješno ga završava u maju 2006. godine.  Posle završetka fakulteta zapošljava se u Opštoj Zemljoradničkoj Zadruzi Trnovo kao volonter preko programa Zavoda za Zapošljavanje Republike Srpske,  gdje je radila godinu dana. Za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, naučna oblast Zemljište i voda,  je izabrana 23.12.2008.godine, a od 01.02. 2009. godine počinje da radi na istoimenom fakultetu. Studije drugog ciklusa (master studije) je završila na Agronomskom fakultetu u Čačku sa prosjekom ocjena 9,50. Master rad pod nazivom „Bilans nadizdanske zone i odlike najzastupljenijih zemljišta područja Sarajeva“ uspješno je odbranila 25.05.2012. godine. Za  višeg asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, naučna oblast Nauka o zemljištu,  je izabrana 27.09.2012. Upisala doktorski studij na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu na studijskom programu Upravljanje prehrambenim lancem. Položila sve ispite predviđene nastavnim planom doktorskih studija sa prosječnom ocjenom 9.80. Doktorsku disertaciju pod nazivom „UTICAJ TIPA I PLODNOSTI ZEMLJIŠTA, U RAZLIČITIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA, NA PRODUKTIVNOST I KVALITET KROMPIRA“ odbranila je 30.09.2022. godine . Za docenta na užu naučnu oblast Nauka o zemljištu izabrana je 31.01.2023. godine. Objavila je kao autor ili koautor 35 naučnih radova , učestvovala je na tri nacionalna  i jednom bilateralnom projektu. Bila je član mnogih Komisija za odbranu završnih radova na prvom ciklusu studija. Nakon izbora u zvanje docenta bila je član Komisije za ocjenu i odbranu master rada kandidata Bojane Ćurković. Aktivno je uključena u rad Laboratorije za zemljište  na Poljoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo. Sekretar je Katedre za biljnu proizvodnju. Član je Organizacionog odbora Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma od posebnog značaja „Agrosym“. Član je Udruženja za proučavanje zemljišta u Bosni i Hercegovini, kao i član Međunarodne unije nauka o zemljištu (IUSS). Udata je, majka jednog djeteta.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2023 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nauka o zemljištu
Doktorat 2022 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nauka o zemljištu
Magistratura 2012 Agronomski fakultet Čačak Studijski program Agronomija, oblast Zemljište
Diploma 2006 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Poljoprivreda, Opšti smijer

Bibliografija

  1. Tanja Jakiš, Gordana Šekularac, Milena Đurić, Dragica Stojiljković, Influence of meteorological parameters on soil water balance for the area of meteorological station Butmir, Third International Scientific Symposium „Agrosym Jahorina 2012″10.7251/AGSY1203351J UDK 502.51:504.5]:504.06(497.6 Butmir).
  2. Tanja Jakisic, Gordana Sekularac, Mirjana Mojevic, Branka Govedarica, Milan Jugović, Effect of  altitude on the water balance of land area of Sarajevo. Fourth International Scientific Symposium „Agrosym Jahorina 2013“. 10.7251/AGSY1303818SJ.
  3. Gordana Šekularac, Miodrag Jelić, Mirko Kulina, Tanja Jakišić, Milan Jugović, Soil erosion on the Cuverak river basin (West Serbia). Fourth International Scientific ektiSymposium „Agrosym Jahorina 2013“. 10.7251/AGSY1303807S.
  4. Gordana Šekularac, Milena Đurić, Miroljub Aksić, Miodrag Jelić, Tanja Jakišić, Erozija zemljišta malog sliva Matijevića potok (Zapadna Srbija). XX Savjetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 13-14 mart, 2015.
  5. Miroljub Aksic,.Gordana Sekularac, Nebojsa Gudzic, Jasmina Knezevic, Slavisa Gudzic, Tanja Jakisic, Crop Coefficients of Winter Whewat under South Serbia Conditions. Asian journal of Agriculture and Food Sciences (ISSN:2321-1571), Volume 03-issue 02, april 2015.
  6. Tanja Jakišić, Siniša Berjan (2016): Determining the need of Alfalfa for water in the conditions of Sarajevo area (Bosnia and Herzegovina). Časopis „AGROFOR International Journal“
  7. Jakišić T., Nikolic-Jovanovic.V., Savić R., Letic LJ., Gutalj M. (2019): INFLUENCE OF SOIL MOISTURE REGIME ON ALLUVIAL FOREST HABITAT, Book of Proceedings X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, October 03-06.
  8. Milan Jugović, Tanja Jakišić, Ondrej Ponjičanin (2020): The effect of rotary tiller and other machines for tillage on the soil structure aggregates. Agriculture and Forestry, 2020, Podgorica, Vol.66 Issue 1, 251-260.
  9. Goran Perković, Stanislava Perković, Tanja Jakišić (2020): Agricultural land and heavy metals, Book of Proceedings XI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2020”, Jahorina, October 08-09.
  10. T. Jakišić, V. Milić, B. Govedarica, M. Marković, M. Jugović, I. Đurđić, „EFFECT OF PHYSICAL SOIL PROPERTIES ON POTATO YIELD IN DIFFERENT AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS“, BOOK OF PROCEEDINGS XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”, pp. 924-930, ISBN 978-99976-987-3-5, 2022

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Učesnik na  projektu: Prinos, evapotranspiracija i efikasnost iskorišćavanja vode lucerke (Medicago sativa L.) u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta u agroekološkim uslovima Republike Srpske. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske , 2014.