Nedeljka Elez
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni Fakultet, Poljoprivreda
E- pošta
nedeljka.elez@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Marketing, Menadžment

Biografija

Rođena 23.11.1972. godine u  Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu  završava 2000. godine na temu diplomskog rada  „Proizvod kao osnovni instrument marketinga“. Postdiplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine. Tema magistarskog rada: „Marketing funkcija Univerziteta u Istočnom Sarajevu“. Doktorsku disertaciju je odbranila, takođe, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2021. godine na temu „Uloga marketinškog koncepta u obezbjeđivanju lojalnosti korisnika usluga visokoškolskih institucija“, te stiče zvanje  Doktor ekonomskih nauka. Od 2002. godine zaposlena je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – Rektorat, na poslovima koordinatora za nastavu Univerziteta.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022 Poljoprivredni fakultet Univerzitet Istočno Sarajevo Marketing, Menadžment
Doktorat 2021 Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marketing, Menadžment
Magistratura 2016 Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marketing, Menadžment
Diploma 2000 Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marketing, Menadžment

Bibliografija

 1. Macura P., Elez N. (2022). Marketinški aspekt odnosa percipiranog kvaliteta usluge visokog obrazovanja i studentske lojalnosti. Časopis za marketing teoriju i praksu, Marketing, Vol.53, Beograd.
 2. Ćevriz Nišić V., Elez N. (2021). Značaj društvenih medija za visoko obrazovanje u doba kovida, IX Internacionalni naučni skup EkonBiz – Ekonomija i biznis, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina.
 3. Elez N. (2019). Uloga marketinga u osposobljavanju neprofitnih organizacija za poslovanje u savremenom dobu. VIII Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum, Ekonomski fakultet Pale.
 4. Elez N., (2017). Acceptance of marketing concept at higher education institutions- student focused approach, Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, Journal of Economics and business, Ekonomski fakultet Pale.
 5. Elez N., (2017). Uticaj marketing instrumenata na izbor visokoškolske institucije, V Internacionalni naučni skup EkonBiz – Trendovi razvoja i promjene u novoj ekonomiji zemalja u tranziciji, Zbornik radova EkonBiz, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina.
 6. Elez N., Grujić R., Novaković M., Krulj S., Lazarević J., (2012). Inoviranje studijskih programa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – odgovor na zahtjeve tržišta rada, Naučni skup Privredne komore RS „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“,Privredna komora RS, Banja Luka.
 7. Lazarević J., Elez N., Krulj S., (2012). Visokoškolske biblioteke u vremenu tehnoloških inovacija, Naučni skup Privredne komore RS „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“, Privredna komora RS, Banja Luka.
 8. Krulj S., Elez N., Lazarević J., Trbojević S., Bokonjić D., Novaković M., (2012). Doprinos međunarodne saradnje razvoju inovativnih aktivnosti na Univerzitetu, Naučni skup Privredne komore RS „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“. Privredna komora RS, Banja Luka.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

PROJEKTI:

 • Član tima za izradu strategije Univerziteta 2021-2025.
 • Učešće u Projektu „Qualification Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum QFP“.
 • Učešće u Projektu „Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region“.
 • Učešće u programu ERASMUS+ program , TAM misija – priznavanje profesionalnih kvalifikacija,
 • Učešće u izradi master plana reforme Univerziteta u Istočnom Sarajevu, samoevaluacije Univerziteta kao i izradi brojnih informatora Univerziteta

POSJEDOVANJE CERTIFIKATA

 • Obuka naučno-nastavnog osoblja u okviru Training and research for Academic Newcomers – Predavač.
 • Certifikat o učešću na projektu Vijeća Evrope „Modernising the Management and Governance Capacities of universites in BiH“.
 • Certifikat o pohađanju programa edukacije iz oblasti „public relations“, Conference South-East Europe APRIORI.
 • Certifikat o učešću na TEMPUS projektu „From quality assurance to strategy development“.