Наука и истраживање

Научно-истраживачки рад је саставни дио радног ангажмана запослених на Факултету/студијском програму који се организује као дио радног односа стално запослених и ангажованих наставника и сарадника. Факултет ради на подстицању, обезбјеђењу услова (кроз набавку опреме и формирање лабораторија), унапређењу, праћењу и провјери резултата научно/истраживачког рада сваког запосленог наставника и сарадника (формирани су научни картони радника, еНИР),  научни скуп, покренут је и међународни часопис Agrofor).

Сагласно својим задацима, Факултет:

  • проучава и рјешава питања из области пољопривреде која су од значаја за привредни развој; врши, организује, подстиче и помаже научни рад;
  • проучава и усавршава методе научноистраживачког рада;
  • усклађује рад факултетских института као научних јединица Факултета, обезбјеђује услове за научни рад наставника и сарадника и даје смјернице за тај рад;
  • стара се о подизању научног подмлатка и о његовом даљем усавршавању и омогућава научни рад студентима на постдипломским студијама, а изузетно вриједним и способним студентима омогућава активно учешће у научно-истраживачком раду;
  • испитује и спроводи, у заједници са одговарајућим службама, примјену научних резултата у пракси;
  • организује семинаре, савјетовања и научне скупове у циљу иновација знања научних радника и стручњака;
  • брине се о средствима за учешће на међународним скуповима, научном и стручном усавршавању, размјени научних информација и публикација;
  • објављује резултате научног рада у својим публикацијама и на други погодан начин.

Саставни дио програма научног рада је план сарадње са другим факултетима и институтима у земљи и иностранству.

Сарадња може садржати заједнички рад на пројектима, студијска истраживања, организовање научних и стручних саветовања, размену кадрова, проток научних и стручих информација и друге облике заједничког рада.

Научно-истраживачки рад је основно право и обавеза наставника,истраживача и сарадника, утврђено овим Статутом и другим општим актима.

Научно-истраживачки рад наставника, истраживача и сарадника остварује се:

  • преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким пројектима, експертизама и сл.;
  • индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

Факултет подржава сталну и професионалну (истраживачку и стручну) дјелатност својих наставника, истраживача, сарадника и студената од општег интереса, као и јавно представљање и објављивање резултата такве дјелатности, у складу са финансијским планом. Наставници, истраживачи и сарадници не смију дјеловати супротно интересима Факултета, нити смију употребљавати обиљежја Факултета у комерцијалне сврхе. Чланови академске заједнице у свом научно-истраживачком раду уживају заштиту интелектуалне својине према највишим стандардима и имају сва права која произлазе из тога рада, у складу са Законом.

У реализацији научноистраживачког рада учествују студенти првог, другог и трећег циклуса студија и по потреби ангажовани кадрови изван Факултета, изабарани у научна и стручна звања према релевантним прописима.

Факултет, као дио Универзитета кроз регистровану дјелатност је овлашћен да издаје универзитетске уџбенике, монографије, часописе ид друге научне и умјетничке стручне публикације. Издавачка дјелатност Факултета регулише се посебним актом који доноси Вијеће Факултета а који је у сагласности са одговарајућим актом Универзитета донесеним од стране Сената Универзитета.