Nataša Marić
Viši asistent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet 
E- pošta
natasa.bratic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Biologija 1, Biologija 2, Botanika sa anatomija drveta

Biografija

Nataša Marić je rođena 19.2.1982. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine. Master tezu je odbranila 31.10.2012. godine. Akademske 2015/2016. godine je upisala Treći ciklus studija – Doktorski studij, na smjeru Ekologija, Odsjeka za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 23.12.2008. godine izabrana je u zvanje asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Biologija, a od 01.02.2009. godine počinje da radi na istoimenom fakultetu. U zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika izabrana je 20.01.2018. godine.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2018. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Biljne nauke, Botanika
Doktorat  –  –
Magistratura 2012. PMF Novi Sad Botanika
Diploma 2008. PMF Novi Sad Biologija

Bibliografija

  1. Slađana Petronić, Dragana Pavlović, Nataša Bratić, Sara Todorović (2012): Mauntain maple (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.) in the flora and vegetation of mountain Jahorina, Third International Scientific Symposium “Agrosym 2012“, Book of proceedings, 188-195.
  2. Bokic Bojana, Knezevic Jelena, Jecmenica Vladimir, Bratic Natasa, Anackov Goran (2012): Biology, life strategy and invasiveness of species of the genus Amaranthus L. in pannonian part of Serbia. Medjunarodni simpozijum o aktuelnim trendovima u zastiti bilja, Zbornik radova, 127-136.
  3. Sladjana Petronic, Natasa Bratic (2016): Ruderal association Sambucetum ebuli Felfёdy 1942. of the municipality of Pale (Bosnia and Herzegovina). VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, Book of proceedings, 1942-1947.
  4. Sladjana Petronic, Natasa Bratic (2016): Asteraceae in the flora of the Jahorina mountain (Bosnia and Herzegovina), VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, Book of proceedings, 1895-1904.
  5. Vesna Tunguz, Sladjana Petronic, Mirko Kulina, Ivana Boskovic, Natasa Bratic, Bojana Petrovic (2016): Recultivation of landfills, Bosnia and Herzegovina, International conference sustainability of mineral resources and the environment 2016, Conference proceedings, 84-87.
  6. Slađana Petronić, Nataša Bratić (2016): Ekološke karakteristike zajednice Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930. XXI savjetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Vol. 21(23), Zbornik radova, 179-185.
  7. Sladjana Petronic, Natasa Bratic, Stefan Bojic (2015): The Protection of Flora and Vegetation of the Mountain Jahorina. International Journal of Crop Science and Technology, Volume 1, Issue 2, 27-33.
  8. Sladjana Petronic, Natasa Bratic, Tanja Jakisic, Vesna Tunguz (2017): Habitat types of european importance in the area of wetlands Gromizelj (Bosnia and Herzegovina). AGROFOR International journal, II/1, 10-18.
  9. Nataša Bratić, Slađana Petronić, Sara Todorović, Goran Panić (2016): Tipovi staništa i vrsta bare Tišina predloženi za Natura 2000 područje. Nova škola, XI (1), 251-259.
  10. Slađana Petronić, Nataša Bratić, Sara Todorović, Goran Panić (2016): Dendroflora Nacionalnog parka „Drina“. Nova škola, XI (1), 260-273

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)