Miroslav Lalović
Vanredni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za animalnu proizvodnju i veterinarstvo)

E- pošta
miroslav.lalovic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Opšte Stočarstvo 1, Opšte Stočarstvo 2, Mljekarstvo

Biografija

Miroslav (Drago) Lalović, rođen 29.08.1964. godine u Sarajevu, opština Centar, BiH. Završio Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH, diplomirao na odsjeku za Stočarstvo. Nakon diplomiranja, radio kao inženjer-tehnolog na farmi priplodnih ovaca u Kalinoviku, koja se nalazila u sastavu složenog preduzeća UPI Sarajevo. Od 1996. godine do danas (januar, 2018) zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao docent na predmetima Opšte stočarstvo i Mljekarstvo. Magistarska teza pod naslovom: „Genotipska i fenotipska varijabilnost, proizvodne i reproduktivne osobine sive alpske rase goveda na području Gacka“,  Univerzitet u Kragujevcu,  Agronomski fakultet u Čačku, Srbija. Doktorat iz poljoprivrednih nauka na temu: „Proučavanje uticaja sistema držanja, rase i proizvodne faze na direktne pokazatelje dobrobiti mliječnih krava“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Učestvovao je kao mentor ili kao član Komisije u izradi i odbrani više diplmskih radova. Učestavovao je kao član komisije za ocjenu i odbranu pet završnih master radova iz oblasti Stočarstva. U više navrata je bio član Komisije za izradu Samoevaluacionog izvještaja Poljoprivrednog fakulteta. Bio je koordinator na projektu finansiranom od strane Ministarstva nauke i tehnologije RS pod nazivom: „Ocjena dobrobiti mliječnih krava u RS na osnovu direktnih pokazatelja“. Od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumartsva RS  imenovan je u Radnu grupu za izradu programa razvoja brdsko-planinskog područja BiH. Ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS imenovan za direktora Repro centra tovnih goveda  (po projektu-u osnivanju) u Kalinoviku. U više navrata držao predavanja po pozivu poljoprivrednim proizvođačima u RS iz oblasti Stočarstva i Mljekarstva. Rukovodilac je katedre za stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Do sada je kao autor ili koautor objavio preko 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti Stočarstva i Mljekarstva.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2018 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Stočarstvo
Doktorat 2013 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Stočarstvo
Magistratura 2002 Agronomski fakultet, Čačak Fiziologija i ishrana domaćih životinja
Diploma 1989 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu Stočarstvo

Bibliografija

  1. Gutić, M., Petrović, M., Snežana Bogosavljević- Bošković, Lalović, M., Vera Rajičić (2002): Efekat uzgojno selekcijskog rada na postignute tjelesne dimenzije gatačkog govečeta. Agroznanje, god. IV, br. 1, 21-29, B. Luka
  2. Gutić, M., Petrović, M., Bogosavljević- Bošković Snežana, Lalović, M., Rajičić Vera (2002): Ispitivanje uticaja udjela gena simentalske rase na proizvodne osobine krava domaće šarene rase. Savremena poljoprivreda, vol. 51, br. 3-4, str. 93-96, Novi Sad.
  3. Lalović, M., Gutić, M., Petrović, M. (2004): Ispitivanje trajanja servis perioda kod krava sive alpske rase goveda na farmi P.D. Gacko. Biotehnologija u stočarstvu, vol. 20, br. 3-4, 15-21, Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun.
  4. Lalović M., Mekić C., Pandurević Tatjana (2006): Fenotipska ispoljenost i varijabilnost reproduktivnih osobina kod krava sive alpske rase goveda. Zbornik naučnih radova 2006., Vol. 12, br. 3-4, str. 75-82, Institut PKB Agroekonomik, Beograd
  5. Lalović, M., Cvijan, M., Pandurević Tatjana (2006): Proizvodnja mlijeka kod krava sive alpske rase goveda na farmi PD „ Gacko“. XVII Inovacije u stočarstvu, Biotehnologija u stočarstvu, vol. 22 (Poseban broj), 257-264, Poljoprivredni fakultet-Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
  6. Miroslav Lalović, Draženko Budimir, Tatjana Pandurević, Milan Jugovic (2012): A COMPARATIVE ANALYSIS OF MILK FAT PRODUCTION IN SIMMENTAL AND HOLSTEIN-FRIESIAN BREEDS, Proceedings of The First International Symposium on Animal Science, November 8th-10th 2012. Belgrade, Sebia, Book I, page 87-94.
  7. Radojica ĐOKOVIĆ, Marko CINCOVIĆ, Vladimir KURČUBIĆ, Zoran ILIĆ, Milun PETROVIĆ, Miroslav LALOVIĆ, Boban JOSOVIĆ (2014): EVALUTION OF METABOLIC STATUS IN DAIRY COWS DURING TRANSITION PERIOD. Book of Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“, 868-873, Jahorina, October 23-26.
  8. Tatjana Pandurević, Bojana Ristanović, Miroslav Lalović (2015): The Influence of Age Hens on the Intensity Load Capacity from Different Weight Groups Eggs. Animal Science and Biotehnologies, 48 (1).

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

  • koordinator na projektu finansiranom od strane Ministarstva nauke i tehnologije RS pod nazivom: „Ocjena dobrobiti mliječnih krava u RS na osnovu direktnih pokazatelja“.