Mirko Kulina
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za hortikulturu)
E- pošta
mirko.kulina@pof.ues.rs.ba
kulinamirko@yahoo.com
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Opšte voćarstvo 1, Opšte voćarstvo 2, Posebno voćarstvo sa vinogradarstvom 1, Posebno voćarstvo sa vinogradarstvom 2, Uslovi čuvanja voća i grožđa – izborni predmet

Biografija

Dr Mirko Kulina je rođen 1958. godine u Sarajevu, opština Centar, SR BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu, a potom i Poljoprivredni fakultet, 1986. godine. Od 1986. godine radio je kao tehnolog u biljnoj proizvodnji u preduzeću „Agrokomerc”, sve do izbijanja ratnih sukoba 1991. godine. Od 1996. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, najprije kao asistent pripravnik, a potom asistent i viši asistent na nastavnim predmetima Opšte voćarstvo i Specijalno voćarstvo. Postdiplomske studije iz oblasti voćarstva, smjer „Pomologija“, upisao je 1998. godine na Agronomskom fakultetu u Čačku, a magistarsku tezu je odbranio 2001. godine. Za višeg asistenta izabran je 2002. godine, i do 2007. godine radio je kao viši asistent na pomenutim predmetima. Doktorsku disertaciju, prijavio je 2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odbranio je 13. jula 2007. godine. U zvanje docenta izabran je 2008.godine. Za vanrednog profesora na užu naučnu oblast „Hortikultura“ (Voćarstvo), izabran je 2013.godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2019 godine. Nastavnik je na predmetima I, II i III ciklusa akademskih studija Studijskog programa Poljoprivreda.Dr Mirko Kulina tokom svog naučno-nastavnog i pedagoškog rada na Fakultetu, od 1996. godine, vrlo uspješno je radio kao saradnik u nastavi, a od 2008. godine i kao nastavnik na I i II ciklusu akademskih studija Studijskog programa Poljoprivreda. Tokom svoje naučno-istraživačke aktivnosti objavio je preko 100 naučnih radova u vodećim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Objavio je tri knjige i praktikum iz nastavnih predmeta na kojima je angažovan. Takođe, bio je mentor preko sto diplomskih radova i većeg broja studentskih naučnih radova. Više puta je bio mentor na II ciklusu akademskih studija. Vrlo je aktivan u oblasti naučno-istraživačkog i stručnog rada, i kao autor, učestvuje na svim manifestacijama naučnog i stručnog karaktera iz oblasti voćarstva. Učestvovao je u komisijama za odbranu magistarskih i doktorskih radova, komisijama za izbor u naučna zvanja kandidata. Obavljao je funkciju prodekana za nastavu i naučno-istrazivački proces, a trenutno obavlja funkciju rukovodioca Katedre za hortikulturu. Aktivno je učestvovao u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata.
Dr Mirko Kulina u svojoj profesionalnoj karijeri obavljao je više naučnih, stručnih, pedagoških i rukovodnih funkcija.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2019 Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Sarajevo  Hortikultura (Voćarstvo)
Doktorat 2007 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke-doktor biotehničkih nauka, oblast Voćarstvo i vinogradarstvo
Magistratura 2001 Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku Magistar biotehničkih nauka, oblast Pomologija
Diploma 1986 Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Sarajevo Poljoprivreda, dipl.inž.poljoprivrede-odsjek Voćarstvo i vinogradarstvo

Bibliografija

 

  1. Lučić, P., Paunović, G., Kulina, M. (2011): RASADNIČKA PROIZVODNJA-Proizvodnja sadnog materijala voćaka. Knjiga. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak. ISBN 978-86-87611-16-0. COBIS.SR-ID 183247628.
  2. Kulina, M., Gaćeša, B.,Mirjana Stojanović, Zlata Alić-Džanović. (2013): Pomological properties of „Gala“ apple clones in the region of Sarajevo. IV International Symposium „Agrosym 2013“ October 03-06, Jahorina. Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia; Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia.Book of proceedings, pp. 257-262.
  3. Kulina, M., Mirjana Radović, Berjan, S., Vesna Kraišnik (2013): Pomološke i hemijske osobine ploda krušaka gajenih u uslovima Bratunca. Agroznanje, Vol. 14., br 3. 2013, pp. 357-365. Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet. Original scientific paper UDK: 634.13-15.
  4. Kulina Mirko, Radović Mirjana (2014): Praktikum iz Opšteg voćarstva 1.Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivreni fakultet Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-751-6-8. COBIS. RS – ID
  5. Kulina, M., Mirjana Stojanović, Begović, F. (2015): Temperatura vazduha i njen uticaj na rodnost nekih sorti jabuke.Agroznanje, Vol. 16. br. 5, str. 615-626. Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet.Original scientific paper UDC: 634.11:[581.54:581.145.
  6. Kulina, M., Gorica Paunović, Mirjana Radovioć (2016): TOTAL PHENOLIC CONTENT OF DIFFERENT APPLE CULTIVARS. VII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2016” .Jahorina, October 06-09, Bosnia and Herzegovina. Book of proceedings, pp. 926-930.
  7. Kulina, Mirko, Radović, Mirjana, Jasmina Aliman (2017):Sistemi gajenja i pomotehnika jabuke. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivreni fakultet Istočno Sarajevo. ISBN 978-99976-718-4-4.     RS – ID  7257112.
  8. Stamenković S.O., Djalović G.I, Kostić D.M., Mitrović M.P., Kulina K.M., Veljković B.V. (2018): Kinetic modeling and optimization of biodiesel production from white mustard (Sinapis alba L.) seed oil by quicklime-catalyzed transesterification. Fuel journal homepage: www.elsevier.com/locate/fuel. Volume 223, 1 July 2018, Pages 125–139. ISSN: 0016-2361. (IF 2016=4.601)
  9. Gorica Paunović, Mirko Kulina (2018): Opšte voćarstvo–biologija i ekologija voćaka. Univezitetski udžbenik. Agronomski fakultet Čačak. ISBN 978–86–87611–60–3; COBIS: RS–ID 268437516.
  10. Jasmina ALIMAN, Izabela MICHALAK, Edin BUŠATLIĆ, Lamija ALIMAN, Mirko KULINA, Mirjana RADOVIĆ, Jasna HASANBEGOVIĆ (2020):Study of the physicochemical properties of highbush blueberry and wild bilberry fruit in central Bosnia. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY.Turk J Agric For. (2020) 44: 156-168 © TÜBİTAK doi:10.3906/tar-1902-36. https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-20-44-2/tar-44-2-5-1902-36.pdf

 

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)