Marko Gutalj
Vanredni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za šumarstvo)
E- pošta
marko.gutalj@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Dendrometrija, Iskorišćavanje šuma

Biografija

Rođen 21.04.1985. godine u Sarajevu. Osnovnu školu “Emilija Ostojić” i gimnaziju “Sveti Sava” u Požegi (Republika Srbija) završio sa odličnim uspehom u školskoj 2004. godini. Šumarski fakultet upisao 21.09.2005. godine kao redovan student na Držvnom šumarsko-tehničkom univerzitetu po imenu S.M. Kirova u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija, i diplomirao u nastavnim planom predviđenom roku, 2009. godine, sa izuzetno visokim prosekom, stekavši zvanje „Diplomiranog inženjera šumarstva“. Iste godine na istom univerzitetu upisao kao redovan student magistarske studije i završio ih sa maksimalnom prosječnom ocjenom 2011. godine, te stekao zvanje “Magistra šumarstva”. U 2011. godini upisao na istom univerzitetu doktorske studije kao redovan student. U periodu od tri godine doktorskih studija predviđenih nastavnim planom za redovne studente položio sve ispite, te 28.01.2015. godine odbranio doktorski rad na temu “Vitalnost i struktura podmlatka smrče pod materinskim sastojinama i na sečinama ” i stekao titulu doktora bioloških nauka iz oblasti “Gajenje šuma, upravljanje šumama, planiranje gazdovanja šumama i  šumska inventarizacija”. Od 2016. godine zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj. U zvanje docenta izabran 26.05.2016.godine. U januaru 2018.godine izabran za Prodekana za nastavu Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Šumarstvo
Doktorat 2015 Državni šumarsko-tehnički univerzitet po imenu S.M. Kirova,Sankt Peterburg Gajenje šuma, upravljanje šumama
Magistratura 2011 Državni šumarsko-tehnički univerzitet po imenu S.M. Kirova,Sankt Peterburg Šumarstvo
Diploma 2009 Državni šumarsko-tehnički univerzitet po imenu S.M. Kirova,Sankt Peterburg Šumarstvo

Bibliografija

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)