Čedomir Marković
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet – SP Šumarstvo
E- pošta
markovicc@ptt.rs
Telefon
+ 381 30 53 881
Predmeti

Šumarska entomologija

Biografija

Dr Čedomir Marković rođen je 8.4.1966. godine u Aleksincu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisao je 1985. godine. Diplomski rad pod nazivom „Štete od visoke divljači u šumskim kulturama na području Baranje i mere zaštite” odbranio je 1991. godine ocenom 10. Za postignute rezultate tokom studiranja nagrađen je statuom jelena kao najbolje diplomiran student na smeru za šumarstvo u 1991. godini i nagradom Univerziteta kao student generacije. Doktorat pod nazivom „Biologija hrastovog potkornjaka Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji i mogućnost njegovog suzbijanja” odbranio je 1999. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio veliki broj naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Takođe učestvovao je i u radu mnogih skupova u zemlji i inostranstvu. U okviru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije bio je član:

 1. radne grupe za izradu Metodologije identifikacije štetnih organizama u oblasti zaštite bilja,
 2. radne grupe za izradu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o zdrastvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdrastvenom pregledu semena, rasada i sadnog materijala
 3. radne grupe za izradu Pravilnika o utvrđivanju lista karantinskih štetnih organizama,
 4. Komisije za registraciju pesticida.

Dr Čedomir Marković je član Entomološkog društva Srbije i Društva za zaštitu bilja Srbije.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet Zaštita šuma
Doktorat 1999 Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet Zaštita šuma
Magistratura 1995 Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet Zaštita šuma
Diploma 1991 Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet Zaštita šuma

Bibliografija

 1. Janjić, V., Marković, Č., Keča, N. (2010) Šumarska fitofarmacija. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakltet, Beograd.
 2. Marković, Č., Stojanović, A. (2003) Significance of parasitoids in the reduction of oak bark beetle Scolytus intricatus Ratzeburg (Coleoptera: Scolytidae) in Serbia. Journal of Applied Entomology, 127(1), 23–28.
 3. Stojanović, A., Marković, Č. (2004) Parasitoid complex of Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Phytoparasitica, 32(2), 132‒140.
 4. Stojanović, A., Marković, Č. (2005) Parasitoid complex of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Pest Science, 78, 109‒114.
 5. Stojanović, A., Marković, Č. (2007) The hymenopteran parasitoids of some elm bark beetles in Serbia. Phytoparasitica, 35(3), 239–243.
 6. Marković, Č., Stojanović, A. (2010) Differences in bark beetle (Ips typographus and Pityogenes chalcographus) abundance in a strict spruce reserve and surrounding spruce forests of Serbia. Phytoparasitica, 38, 31‒37.
 7. Marković, Č., Stojanović, A. (2011) Phloemophagous and xylophagous insects, their parasitoids, predators and inquilines in the branches of the most important oak species in Serbia. Biologia, 66(3), 509‒517.
 8. Marković, Č., Stojanović, A. (2012) Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera,Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies, 1, 79–84.
 9. Marković, Č., Stojanović, A. (2012) Fauna of phloemo-xylophagous insects, their parasitoids and predators on Ulmus minor in Serbia. Biologia, 67(3), 584‒589.
 10. Marković, Č., Stojanović, A., Milanović, S. (2017) Parasitoids of Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera, Cecidomyiidae) in Belgrade. Fresenius Enviromental Bulletin, 26(2a), 1585-1588.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Učešće na projektima:

Zaštita šumskih područja, proizvodnja lekovitog bilja i šumskih plodova i razvoj novih bioloških proizvoda.

Definisanje regiona provenijencija javora i jasena.

Definisanje regiona provenijencija semenskih objekta smrče i kitnjaka.

Istraživanja morfoloških, anatomskih i tehničkih svojstava Paulownia spp. vrsta u cilju introdukcije i korišćenja.

Praćenje brojnosti potkornjaka Ips typographus (L.) i Pityogenes chalcographus (L.) postavljanjem mreže feromonskih klopki.

Primena savremenih entomoloških saznanja u proizvodnji šumskog sadnog materijala i zaštiti šuma.

Proizvodnja drveta u izdanačkim bukovim šumama za zadovoljenje narastajućih potreba tržišta.

Proizvodnja šumskog sadnog materijala.

Proučavanje najznačajnije mikoflore, bolesti i štetočina u šumama Nacionalnog parka „Đerdap“.

Proučavanje bioekologije i načina suzbijanja alohtonih štetnih vrsta šumskih insekata koji su u protekloj deceniji uneti u Srbiju.

Proučavanje faune i značaja sipaca Srbije.

Stanje šumskog fonda Srbije i istraživanje mera za povećanje produkcije drvne mase u cilju obezbeđenja potreba industrije za preradu drveta.

Tehnologija proizvodnje i sadnje namenskog sadnog materijala u pošumljavanju degradiranih terena.

Unapeđenje stanja šuma u cilju maksimalnog korišćenja proizvodnog potencijala i obezbeđenja ostalih funkcija.

Unapređenje i optimalno korišćenje potencijala šuma i šumskih područja Srbije.

Unapređenje namenske proizvodnje šumskog i ukrasnog sadnog materijala.

Unapređenje proizvodnje drvnih sortimenata u izdanačkim hrastovim šumama.

Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje.