Boban Miletić
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za šumarstvo
E- pošta
boban.miletic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 56 736 408
Predmeti
GIS u šumarstvu, Šumske komunikacije i Iskorišćavanje šuma

Biografija

Boban Miletić, rođen je 20.12.1992. godine u Foči, Republika Srpska (BiH), gdje završava osnovnu i srednju šumarsku školu. Sredinom 2011. godine upisuje osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, studijski program Šumarstvo. Iste uspješno završava 02.11.2015. godine kao prvi diplomac na pomenutom studijskom programu, čime je stekao zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Na istoimenom fakultetu 15.06.2016. godine izabran je u zvanje asistenta na užu naučnu oblast Šumarstvo. Krajem iste godine upisuje master akademske studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu, koje završava 22.05.2018. godine, čime je stekao zvanje master inženjer šumarstva. Doktorske studije iz oblasti Šumarstva upisuje krajem 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a koje uspješno završava 18.10.2022. godine, stičući zvanje doktor nauka – biotehničke nauke. Na matičnom fakultetu izabran je u zvanje docenta na užu naučnu oblast Šumarstvo 26.01.2023. godine. Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske u februaru 2023. godine imenovan je za sudskog vještaka šumarske oblasti. Član je organizacionog odbora međunarodnog naučnog simpozijuma „AgroSym“.

U nekoliko navrata, tokom 2017, 2018, 2019 i 2022. godine boravio je u Ruskoj Federaciji gdje je obavio stručno usavršavanje na različite teme. Kao rukovodilac i istraživač učestvovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata.

Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti GIS-a i daljinske detekcije u planiranju i korišćenju šumskih resursa, odnosno praćenju i modelovanju promjena u šumama sa akcentom na klimatske promjene. Kao autor i koautor objavio je 16 naučnih radova. Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2023 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Šumarstvo
Doktorat 2022 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Šumarstvo
Magistratura 2018 Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu Šumarstvo
Diploma 2015 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Šumarstvo

Bibliografija

 1. Miletić, B., Orlović,S.,Lalić, B., Đurđević, V., Vujadinović Mandić, M., Vuković, A., Gutalj, M., Stjepanović, S., Matović, B., Stojanović, DB. (2021). The potential impact of climate change on the distribution of key tree species in Serbia under RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios, Austrian Journal of Forest Science 138 (3/2021), 183-208 (M23)
 2. Miletić, B., Drašković, B., Đorem, T., Bojić, S., Matović, B., Stojanovic, DB. (2022). The Potential Impact of Climate Change on the Distribution of Norway Spruce (Picea abies Karst.) in Bosnia and Herzegovina, Lesnoy Zhurnal (Russian Forestry Journal), 73-83 (M23)
 3. Drašković B., Ponosov A., Zhernakova N., Gutalj M., Miletić B. (2020); Land cover types and changes in land use in Republic of Srpska over the 2000-2018. period, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol 70, No 1 (2020) (M23)
 4. Stjepanović, S., Miletić, B., Drašković, B., Tunguz, V. (2021). The impact of climate change on the growth of European beech at optimal altitudes in the Republic of Srpska, Topola/Poplar, 5-10 (M24)
 5. Stojanović, DB., Orlović, S., Zlatković, M., Kostić, S. Vasić,V., Miletić, B., Kesić, L., Matović, B., Božanić, D., Pavlović, L., Milović, M., Pekeč, S., Đurđević, V. (2022). Climate change within Serbian forests: current state and future perspectives, Topola/Poplar 208, 39-56 (M24)
 6. Đorem, T., Miletić, B., Matović, B., Galić, Z., Orlović, S., Gutalj, M., Bojić, S. Filipić, B. (2022). Uticaj orografskih faktora i sklopa sastojine na drvnu zalihu u čistim raznodobnim šumama bukve, Topola/Poplar 209, 13-23 (M24)
 7. Matović, B., Stojanović, DB, Stjepanović, S, Gutalj, M., Miletić, B. (2021). A comparison of the accuracy of different types of samples for spatial structure indices determination in beech forests in Serbia, Topola/Poplar, 21-34 (M24)
 8. Miletić, B., Danilović, M., Đorem, T., Filipić, B., Gutalj, M. (2021). Uticaj sastojinsko-terenskih karakteristika na efikasnost rada traktora Timberjack 240b u čistim sastojinama bukve, Topola/Poplar 208, 5-13 (M24)
 9. Miletić, B., Stojnić D., Drašković B., Gryazkin A., Gutalj M., Bojić S. (2019). Analysis of road network density and mean skidding distance in forest management unit ''Meštrevac'' using modern techniques and methods, Book of Proceedings Tenth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, October 03-06, 2019 (M33)
 10. Drašković B., Miletić B., Gutalj M. (2020). Analysis of Land Surface Temperature at Sarajevo region using Landsat 8 data, GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 28-31 May 2020, Montenegro – Book of Proceedings (II) (M33)

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Naučne ekspedicije:

 1. Međunarodna naučna ekspedicija: „Kamčatka: Sjeverozapadni vatreni prsten“ u organizaciji sveruske nevladine organizacije „Rusko geografsko društvo“, 15. avgust – 5. septembar 2022. godine

Ljetne škole:

 1. Ljetna škola: „Uticaj klimatskih promjena na širokolisne šume centralnog pojasa Ruske Federacije“, 16 – 22 jun, 2019. godine, Voronješki državni poljoprivredni univerzitet Petar I,
 2. Ljetnja škola: „Ruski jezik. Tehnika prevoda“, 17 – 23 jun 2018. godine, Voronješki državni poljoprivredni univerzitet Petar I.
 3. Ljetna škola: „Unapređenje tehnologije poljoprivredne proizvodnje i šumskog gazdovanja“, 18 – 26 jun 2017. godine, Voronješki državni poljoprivredni univerzitet Petar I.

Projekti:

 1. Kao rukovodilac učestvovao je na projektu „Proučavanje smanjene vitalnosti šuma u AP Vojvodini i Republici Srpskoj korišćenjem inovativnih dendroekoloških i digitalnih metoda“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Republike Srbije.
 2. Kao koautor učestvovao je u izradi studije „Plan upravljanja za zaštitu Pančićeve omorike (Picea omorika) u Srbiji i BiH“, koja je dio Projekta „Zaštita jedinstvenog biodiverziteta životne sredine doline Drine“. Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) Evropske komisije.
 3. Kao istraživač učestvovao je na projektu „Patogene gljive prouzrokovači sušenja smrče na području Republike Srpske“ finansiranog od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske 2019. godine čiji je koordinator doc. dr Marko Gutalj.