Andrija Tomić
Viši asistent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za biljnu proizvodnju
E- pošta
andrija.tomic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 65 798 897
Predmeti

Fitopatologija, Agrometeorologija, Agrohemija, Opšte povrće, Posebno povrtarstvo, Oplemenjivanje bilja sa sjemenarstvom 1, Oplemenjivanje bilja sa sjemenarstvom 2.

Biografija

Rođen 27.1.1993. godine u Bijeljini. Osnovnu školu završio u Brodcu, a srednju Poljoprivredni i medicinsku školu završio u Bijeljini, 2011. godine.  Iste godine upisuje Poljoprivredni fakultet na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Diplomira na istom fakultetu 2015. godine. Nakon diplomiranja biran je u zvanje asistenta na predmet Fitopatologija. Nakon toga, upisuje master studije koje u roku završava. Učestvuje u organizaciji međunarodnog simpozijuma „Agrosym“. Član komisija za odbranu dilomskih radova. Otac jednog djeteta.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2020 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Zaštita zdravlja biljaka
Doktorat      
Magistratura 2017 Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu Zaštita zdravlja biljaka, Biljne bolesti i njihovo suzbijanje
Diploma 2015 Poljoprivredni fakultet, Univeritet u Istočnom Sarajevu Povrtarstvo

Bibliografija

  1. Tomić, A., Milošević, D., Bodiroga, R., (2018): Efikasnost fungicida u suzbijanju pegavosti lišća cvekle (Cercospora beticola), XXIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem , Zbornik radova 1, Agroomski fakultet u Čačku, Srbija 9-10. mart 2018. godine.
  2. Bodiroga R., Vico G., Perkovic G., Vu. Yushkov V., Tomić, A., (2017): Potential and Insufficiently Represented Modalities for Financing of Agriculture in the Entity of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). Book of Proccedings, VIII International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2017“, pp. 2302-2308.
  3. Perković, G., Govedarica-Lučić, A., Tomić, A., (2017): Uticaj različitih načina gajenja paprike na debljinu perikarpa ploda, XXII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 1, Agronomski fakultet u Čačku, Srbija, 10-11. mart, 2017. godine.
  4. Perković, G., Berjan, S., Govedarica, B., Đurđic, I., Bodiroga, R., Tomić, A., (2017): Organska poljoprivreda u funkciji održivog razvoja ruralnih područja Republike Srpske, XXII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 1, Agronomski fakultet u Čačku, Srbija, 10-11. mart, 2017. godine.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Uspješno završio obuku za bolju bezbednost hrane i kalibraciju opreme za primenu pesticida „Better Training for Safer Food – BTSF“ u Barseloni.