III ciklus – doktorski studij Upravljanje prehrambenim lancem

Program doktorskih studija Upravljanje prehrambenim lancem organizovan je kao trogodišnji program studiranja. Program doktorskih studija je organizovan u tri godine i na osnovu nastavnih aktivnosti (predavanja, vježbe, seminari i dr) i polaganja ispita kandidati mogu ostvariti maksimalno 47 ECTS Ostale bodove 133 ECTS studenti stiču kroz obavezne i izborne aktivnosti (prezentacije i objavljivanje rezultata istraživačkog rada) i izradu doktorskog rada. Navedeni bodovi se skupljaju tokom tri studijske godine. (koliko je predviđen rok za trajanje doktorskih studija) prema odredbama Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama  i sticanju zvanja doktora nauka  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula
Broj časova aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i broj ECTS bodova

Naučna oblast Poljoprivredne nauke
Studijski program Upravljanje prehrambenim lancem
NASTAVNI PREDMET SEMESTAR I FOND ČASOVA
RB Šifra predm. Naziv predmeta Status:

Obavezni (O)

Izborni (I)

Semestar Broj časova u semestru ECTS
zimski ljetni P V
PRVA GODINA
1. Propisi o hrani O I 7
2. Metodologija naučno-istraživačkog rada O I 7
3. Predmet sa liste A I I 5
4. Naučno istraživački rad O I 11
5. Predmet sa liste A I II 5
6. Predmet sa liste A I II 5
7. Predmet sa liste B1 I II 6
8. Naučno istraživački rad O II 14
DRUGA GODINA
9. Predmet sa liste B2 I III 6
10. Predmet sa liste B2 I III 6
11. Naučno istraživački rad O III 18
IV 30
TREĆA GODINA
12. Naučno istraživački rad O V 30
13. Naučno istraživački rad O VI 30
Ukupno ECTS bodova po semestru 180

Spisak izbornih predmeta

Lista predmeta A

Toksikologija hrane

Risk Assessment of food

Upravljanje kvalitetom u proizvodnji hrane

Odabrana poglavlja metoda za praćenje bezbjednosti hrane

Odabrana poglavlja napredne mikrobiologije

Odabrana poglavlja eksperimentalne statistike

Etika u proizvodnji hrane

Biosigurnost hrane

Lista predmeta B1

Genetički resursi biljaka

Proizvodnja sjemena krmnog bilja

Proizvodnja usjeva za biomasu i energiju

Fiziološke osnove ishrane biljaka

Etologija i dobrobit domaćih životinja

Biologija i razmnožavanje voćaka

Savremeni sistemi uzgoja voćaka i pomotehnika

Ampelografija i vinarstvo

Ekologija i agrotehnika povrtarskog bilja

Integralna zaštita biljaka

Marketing i tržište poljoprivrednih proizvoda

Lista predmeta B2

Proizvodnja sjemena industrijskog bilja

Primjena klasične i molekularne genetike u oplemenjivanju biljaka

Fiziologija stresa biljaka

Fiziologija rastenja, razića i produktivnosti biljaka

Proizvodni sistemi u stočarstvu

Organska stočarska proizvodnja

Pomologija u voćarstvu

Oplemenjivanje voćaka i vinove loze

Integralna proizvodnja voća

Savrmena tehnologija proizvodnje povrća

Rasadnička proizvodnja povrća

Upravljanje troškovima i investicijama u agrobiznisu

Ekologija i agroekosistemi

Primjenjena entomologija

Sistemi proizvodnje u agrobiznisu

Navodnjavanje poljoprivrednih kultura