III циклус – докторски студиј Управљање прехрамбеним ланцем

Програм докторских студија Управљање прехрамбеним ланцем организован је као трогодишњи програм студирања. Програм докторских студија је организован у три године и на основу наставних активности (предавања, вјежбе, семинари и др) и полагања испита кандидати могу остварити максимално 47 ECTS Oстале бодове 133 ECTS студенти стичу кроз обавезне и изборне активности (презентације и објављивање резултата истраживачког рада) и израду докторског рада. Наведени бодови се скупљају током три студијске године. (колико је предвиђен рок за трајање докторских студија) према одредбама Правилника о студирању на докторским студијама  и стицању звања доктора наука  Универзитета у Источном Сарајеву.

Попис обавезних и изборних предмета и/или модула
Број часова активне наставе потребних за њихову изведбу и број ECTS бодова

Научна област Пољопривредне науке
Студијски програм Управљање прехрамбеним ланцем
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР И ФОНД ЧАСОВА
РБ Шифра предм. Назив предмета Статус:

Обавезни (О)

Изборни (И)

Семестар Број часова у семестру ECTS
зимски љетни П В
ПРВА ГОДИНА
1. Прописи о храни О I 7
2. Методологија научно-истраживачког рада О I 7
3. Предмет са листе A И I 5
4. Научно истраживачки рад O I 11
5. Предмет са листе A И II 5
6. Предмет са листе A И II 5
7. Предмет са листе Б1 И II 6
8. Научно истраживачки рад О II 14
ДРУГА ГОДИНА
9. Предмет са листе Б2 И III 6
10. Предмет са листе Б2 И III 6
11. Научно истраживачки рад О III 18
IV 30
ТРЕЋА ГОДИНА
12. Научно истраживачки рад О V 30
13. Научно истраживачки рад О VI 30
Укупно ECTS бодова по семестру 180

Списак изборних предмета

Листа предмета A

Toксикологија хране

Risk Assessment of food

Управљање квалитетом у производњи хране

Oдабрана поглавља метода за праћење безбједности хране

Oдабрана поглављa напредне микробиологије

Oдабрана поглавља експерименталне статистике

Етика у производњи хране

Биосигурност хране

Листа предмета Б1

Генетички ресурси биљака

Производња сјемена крмног биља

Производња усјева за биомасу и енергију

Физиолошке основе исхране биљака

Eтологија и добробит домаћих животиња

Биологија и размножавање воћака

Савремени системи узгоја воћака и помотехника

Aмпелографија и винарство

Екологија и агротехника повртарског биља

Интегрална заштита биљака

Maркетинг и тржиште пољопривредних производа

Листа предмета Б2

Производња сјемена индустријског биља

Примјена класичне и молекуларне генетике у оплемењивању биљака

Физиологија стреса биљака

Физиологија растења, разића и продуктивности биљака

Производни системи у сточарству

Органска сточарска производња

Помологија у воћарству

Oплемењивање воћака и винове лозе

Интегрална производња воћа

Саврмена технологија производње поврћа

Расадничка производња поврћа

Управљање трошковима и инвестицијама у агробизнису

Eкологија и агроекосистеми

Примјењена ентомологија

Системи производње у агробизнису

Наводњавање пољопривредних култура