Катедре

На приједлог Наставно – научног вијећа, а по Одлуци Сената, на Факултету су конституисане четири  катедре. У оквиру ових катедри извршена је систематизација ужих научних области и припадајућих предмета. Катедре су носиоци и организатори наставног, научног и стручног рада. Катедра је основна наставно-научна и подорганизациона јединица Факултета која је у матичној вези са Универзитетом као правним субјектом.

Сенат Универзитета организује катедру за једну ужу научну област или за више сродних ужих научних области, са циљем координирања наставног и научног рада у оквиру те области.

Факултет има следеће катедре:

 • Катедра за биљну производњу
 • Катедра за хортикултуру
 • Катедра за анималну производњу
 • Катедра за агроекономику и рурални развој
 • Катедра за шумарство

Катедра је организована тако да обједињује цјелокупно научно–наставно, и научноистраживачко особље (с научним звањима) из одређене научне области, без обзира у којој су организационој јединици они доминантно ангажовани. Катедре се успостављају и врше своје компетенције уколико се на Факултету налази у радном односу са пуним радним временом најмање два наставника из шире, односно уже научне  области, уз обавезу утврђивања персоналног састава наставничког и сарадничког особља за сваку академску годину. У случају неиспуњења услова из претходног става, компетенције катедри преузима Вијеће Факултета. Радом катедре руководи шеф катедре кога именује декан Факултета, на приједлог чланова катедре, на период од четири године. Овај избор није ограничен.

Катедре имају сљедеће надлежности:

 • утврђивање приједлога планова за извођење наставних и научно-истарживачких активности и/или давање мишљења о њима,
 • предлагање наставника за поједине предмете у датој академској години и давање мишљења на садржаје предмета, у складу са потребама организационе јединице,
 • давање приједлога за евалуације резултата рада наставног и научно-истраживачког особља на одређеној катедри,
 • предлагање комисија за припремање приједлога за избор у академска звања,
 • предлагање комисија за оцјену и одбрану магистарских и докторских радова,
 • предлагање израде предметних уџбеника неопходних за одвијање научно-наставног процеса на предметима за које је катедра матична,
 • предлагање рецезената за уџбенике и научна дјела која ће бити објављена као издање Универзитета,
 • друге компетенције које су утврђене законским и подзаконским актима као и другим општим актима Универзитета.