II циклус – мастер студиј Шумарство

Студије другог циклуса – мастер студије, студијски програм Шумарство, представљају једногодишњи студијски програм (два семестра). Током два семестра студирања студент стиче 60 ЕCTS. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕCTS. У оквиру студијског програма изучавају се 2 обавезна предмета (Методологија научно истраживачког рада, Биостатистика) те изборна група предмета. Изучавањем обавезних предмета добијају се проширена знања из области методологије научно-истраживачког рад, што омогућава студенту да учествује у креирању, реализацији и писању научних и стручних радова из области шумарства. Похађањем наведених курсева студент такође стиче способност самосталног планирања, израде и реализације истраживачког рада и приједлога пројеката, као и способност примјене статистике, статистичких метода и основа планирања експеримената у шумарству као дијела биотехнологије. Студијски програм Шумарство (II циклус студија) има за циљ обезбјеђивање другог степена универзитетског образовања према принципима Болоњског процеса које дипломцу кроз дубље и системтичније изложену наставну материју омогућује како развој знања и компетенција стечених на претходном нивоу студија, тако и формалне претпоставке за наставак студија на трећем степену универзитетског образовања. Осим тога, завршетком овог дипломског студија дипломац изграђује и учвршћује своју стручну компетентност из области шумарства. Полагањем обавезних предмета студент стиче 10 ЕСТS, а полагањем изборних предмета још 20 ЕСTS. Стручна пракса изводи се у другом семестру (5 ЕСTS) Израдом завршног – мастер рада студент може да стекне  25 ЕСTS. Укупан збир ЕСTS на студијском програму је 60.

НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ШУМАРСТВО (други циклус студија)

Научна област Шумарство
Студијски програм Шумарство
Модул 1 Екологија и заштита шума
Модул 2 Оснивање и газдовање шумама
Модул 3 Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи

ПР – предавања,  В – вјежбе, ECTS – број кредита

Р.бр. Шифра предмета П Р Е Д М Е Т И С е м е с т а р
I
ПР В ECTS
1. IIШ-1-1о Методологија научно истраживачког рада 3 1 5
2. IIШ-1-2о Биостатистика 3 1 5
3. IIШ-1-3и Изборни предмет 1 3 1 5
4. IIШ-1-4и Изборни предмет 2 3 1 5
5. IIШ-1-5и Изборни предмет 3 3 1 5
6. IIШ-1-6и Изборни предмет 4 3 1 5
У К У П Н О 18 6 30
Седмично оптерећење – укупно ECTS 24 30
Р.бр. Шифра предмета П Р Е Д М Е Т И С е м е с т а р
II
ПР В ECTS
1. IIШ-1-1о Стручна пракса 0 4 5
2. IIШ-1-2о Студијско-истраживачки рад 0 8 10
3. IIШ-1-3и Завршни мастер рад-дипломски рад 12 15
У К У П Н О 0 24 30
Седмично оптерећење – укупно ECTS 24 30

Листа изборних предмета

Списак изборних предмета за модул 1. Екологија и заштита шума СП ШУМАРСТВО

РБ

Изборни предмети модула 1
Екологија и заштита шума

1. Шумска станишта
2. Типолошко картирање
3. Биогеоценологија
4. Динамика шумских фитоценоза
5. Фитофармација у шумарству
6. Патогени дрвећа
7. Шумска пирологија
8. Eкологија шума
9. Корови у шумарству

Списак изборних предмета за модул 2. Оснивање и газдовање шумама СП ШУМАРСТВО

РБ

Изборни предмети модула 2
Оснивање и газдовање шумама

1. Биотехнологија у шумарству
2. Оснивање шума посебних намjена
3. Шумски генетички ресурси
4. Адаптивно газдовање шумама
5. Методе инвентуре шума
6. Моделовање раста шума
7. Шумска станишта
8. Техногена земљишта

Списак изборних предмета за модул 3. Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи СП ШУМАРСТВО

РБ

Изборни предмети модула 3
Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи

1. Хемија и биолошки активне материје у дрвету
2. Европски стандарди и директиве заштите животне средине
3. Споредни шумски производи
4. Eкологија шума
5. Корови у шумарству
6. Шумски генетички ресурси