Декан

Декан представља и заступа Факултет у складу са надлежностима прописаним Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Источном Сарајеву.

Проф. др Весна Милић,  Декан
dekan@pof.ues.rs.ba

Поред дјелокруга послова утврђених Законом и поменутим статутом, декан Факултета надлежан је и за:

 • заступа и представља Факултет, у складу са Законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета;
 • организује и руководи радом Факултета;
 • одлучује о коришћењу средстава Факултета до износа од 10.000 КМ, а у складу са финансијским планом Факултета;
 • обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додијељених Факултету, од стране Универзитета;
 • извршава одлуке Вијећа Факултета и органа Универзитета;
 • доноси појединачне акте у складу са овим Статутом, Статутом Универзитета и другим општим актима Универзитета;
 • предсједава сједницама Вијећа Факултета;
 • предлаже организациону, академску и неакадемску структуру на Факултету;
 • одговоран је за организацију и извршавање научно-наставног процеса на Факултету;
 • доноси појединачне акте у складу са Статутом Универзитета, овим Статутом и другим општим актима,
 • развија и остварује сарадњу са установама и институцијама из дјелокруга рада утврђеног Статутом Универзитета и овим Статутом,
 • потписује уговоре са одговарајућим факултетима других универзитета у земљи и иностранству, уз претходну сагласност Управног одбора,
 • предлаже Вијећу Факултета кандидате за продекана,
 • даје мишљење у поступку утврђивања систематизације радних мјеста на Факултету;
 • обавља и друге послове прописане овим Статутом, Статутом Универзитета или другим општим актима.