II циклус – мастер студиј Пољопривреда

Студије другог циклуса – мастер студије, студијски програм Пољопривреда, конципиране су као једногодишњи студијски програм (два семестра). Током године студија студент стиче 60 ЕCTS. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕCTS. У оквиру студијског програма изучавају се 2 обавезна предмета (Методологија научно истраживачког рада, Експериментална статистика) те изборна група предмета. Обавезни предмети ће дати проширена знања из области методологије научно-истраживачког рада, односно да студенти стицањем нових сазнања буду способни да учествују у научно истраживачком раду, писању научних и стручних радова. Да стекне знања/разумијевања за препознавања важнијих сегмената пословања – приходе, расходе, новчане токове, финансијску структуру, бонитет инвеститора (произвођача), показатеља пословног успјеха. Вјештина за обједињавање теоријског и практичног знања биотехничко – технолошких елемената уз економску оправданост и могућност конкретне пријмене у пракси; специфичан процес »овладавања занатом« – оспособњавање стручњака за посао да уз уштеду новца постигну бољу економску корист.

Полагањем обавезних предмета студент стиче 10 ЕСТS, а полагањем изборних предмета још 20 ЕСTS. Стручна пракса изводи се у другом семестру (5 ЕСTS) Израдом завршног – мастер рада студент може да стекне  25 ЕСTS. Укупан збир ЕСTS на студијском програму је 60.

Наставни план другог циклуса академског студија (мастер – Пољопривреда)    

Научна област Пољопривредне науке
Студијски програм Пољопривреда
Модул 1 Биљна производња
Модул 2 Анимална производња
Модул 3 Агроекономика и рурални развој
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР И ФОНД ЧАСОВА
РБ Шифра предм. Назив предмета Статус:

Обавезни (О)

Изборни (И)

Семестар Број часова у семестру ECTS
зимски љетни П В
ПРВА ГОДИНА
1. IIП-1-1о Методологија научно истраживачког рада О I 45 15 5.0
2. IIП-1-2о Експериментална статистика О I 45 15 5.0
3. IIП-1-3и Изборни предмет 1 И I 45 15 5.0
4. IIП-1-4и Изборни предмет 2 И I 45 15 5.0
5. IIП-1-5и Изборни предмет 3 И I 45 15 5.0
6. IIП-1-6и Изборни предмет 4 И I 45 15 5.0
7. IIП-1-1о Стручна пракса II 0 60 5.0
8. IIП-1-2о Студијско-истраживачки рад II 0 120 10.0
9. IIП-1-3о Завршни мастер рад-дипломски рад II 0 180 15.0
Укупно часова по семестру 360 360
Укупно ECTS бодова по семестру 30 30
Укупан број испита по семестру 6 3

Списак изборних предмета за модул 1: Биљна производња СП ПОЉОПРИВРЕДА  (мастер академске студије)

РБ Изборни предмети модула 1

 Биљна производња

1. Органска ратарска производња
2. Иновације у ратарској производњи
3. Унапређење и заштита агроекосистема
4. Инвазивни корови
5. Дорада и чување семена ратарских биљака
6. Агротехника крмног биља
7. Механизација биљне производње
8. Теорија оплемењивања биљака
9. Производња сјемена ратарских биљака
10. Исхрана ратарских и повртарских биљака
11. Исхрана воћарских, виноградарских и хортикултурних биљакa
12. Заштита ратарских и повртарских биљака од штеточина
13. Заштита воћака и винове лозе од штеточина
14. Болести ратарских и повртарских биљака
15. Болести воћака и винове лозе
16. Гајење поврћа у заштићеном простору
17. Основе производње зачинских и ароматичних биљака
18. Берба, сортирање,паковање и чување поврћа
19. Гајење поврћа у отвореном простору
20. Производња репродукционог садног материјала
21. Помотехника у воћарству
22. Пројектовање у воћарству
23. Пројектовање у виноградарству
24. Системи гајења винове лозе
25. Инструменталне методе хемијских анализа
26. Методе лабораторијског и теренског истраживања земљишта
27. Загађивачи земљишта

Списак изборних предмета за модул 2: Анимална производња СП ПОЉОПРИВРЕДА  (мастер академске студије)

РБ Изборни предмети модула 2

 Анимална производња

1. Технологија производње хране за домаће и гајене животиње
2. Анимални генетички ресурси
3. Селекција и оплемењивање домаћих животиња
4. Органска анимална производња
5. Физиологија и репродукција домаћих животиња-одабрана поглавља
6. Здравствена заштита и добробит домаћих животиња-одабрана поглавља
7. Објекти и опрема у сточарству
8. Инструменталне методе хемијских анализа

Списак изборних предмета за модул 3: Агроекономика и рурални развој СП ПОЉОПРИВРЕДА  (мастер академске студије)

РБ Изборни предмети модула 3

 Агроекономика и рурални развој

1. Предузетништво у агробизнису
2. Менаџмент пословних система у агробизнису
3. Менаџмент пољопривредне производње
4. Рурална економија
5. Валоризација типичних и традиционалних производа
6. Рурални туризам
7. Инвестиције у пољопривреди
8. Облици финансирања пословних система у пољопривреди
9. Ризици и осигурање у пољопривреди