Студијски програми

Факултет обавља своју образовну дјелатност кроз акредитоване академске студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ШУМАРСТВО
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АГРОМЕДИТЕРАНСКА ПРОИЗВОДЊА

Осим редовних студија постоји могућност ванредних студија.

Студије су према принципима Болоњског процеса организоване кроз:

  • студије првог циклуса (основне академске студије), које трају четири године, и вреднују се са 240 ЕСTS бодова;
  • студије другог циклуса (мастер академске студије), организују се након првог циклуса студија, трају једну годину, и вреднују се 60 ЕСTS бодова и то на начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ЕСTS бодова ;
  • студије трећег циклуса (докторске академске студије) организују се након другог циклуса академског студија, трају три године и вреднују се  180 ЕСTS бодова;

Један семестар студија вреднује се са 30 ЕСTS бодова у сваком циклусу.

Студијски програм је скуп обавезних, изборних и факултативних предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбјеђују неопходна знања и вјештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. Студијски програм доноси Сенат Универзитета на приједлог Вијећа Факултета.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕЦТС бодова. Обим студија изражава се збиром ЕЦТС бодова. Број ЕЦТС бодова потребних за стицање дипломе потпуно је усклађен са одредбама које су одређене Законом о високом образовању и у складу су са принципима Болоњске декларације. Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕЦТС бодова.

Број остварених ЕCTS бодова представља квантитативну мјеру рада и активности неопходних да би студент успјешно завршио студије по изабраном студијском програму и тиме постигао очекиване резултате. Један ЕCTS бод одговара активностима у трајању од 25-30 часова рада студената. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕCTS бодова, а обим студија изражава се збиром ЕCTS бодова. Збир од 60 ЕCTS бодова одговара просјечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недјеље током једне школске године, односно по правилу, 30 ЕCTS бодова током једног семестра.

Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавање, вјежбе, практикуми, семинари и др.) самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, практичног рада и добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања у складу са студијским програмом.

На Факултету се изводе академске студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примјену научних и стручних достигнућа.

Сваке године организује се „Агрономијада“ која представља сусрет студената сродних факултета из земље и окружења. Ова манифестација пружа могућност да студенти са различитих Универзитета стекну нова познанстава и пријатељстава и да у такмичарском дијелу искажу своје способности кроз квизове знања, представљање научних радова и да се докажу као добри спортисти у такмичењу са колегама са других факултета.