Научно – Наставно Вијеће

Научно – Наставно Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету, који изводе наставу на студијским програмима на тој организационој јединици, као и представници студената свих циклуса изабраних у складу са Статутом Студентског парламента, с тим да заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова Вијећа. Избор студената у Вијеће Факултета врши Савез студената Факултета у складу са одредбама Статута Савеза студената. Мандат представника студената из претходног става овог члана траје једну годину.

Вијеће доноси одлуке из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова вијећа, осим за одлуке о избору у звања које се доносе већином гласова наставника. За одлуке Вијећа о избору у звања потребна је и већина од укупног броја наставника.

Сједнице Вијећа Факултета,  се одржавају по правилу једном мјесечно, прије сједница Сената Универзитета. Декан сазива и руководи сједницама Вијећа.Поступак сазивања, вођења, одлучивања и друга питања везана за одржавање     сједница и рад Вијећа Факултета, уређују се Пословником о раду, који доноси Вијеће.

Наставно – научно вијеће:

  • доноси Статут Факултета,
  • даје мишљење и приједлоге Сенату о акдемским, научним, умјетничким и стручним питањима у складу са овим Статутом;
  • прати рад студената на Факултету,
  • даје приједлоге Сенату Универзитета у вези са промјенама у структури и садржини студијског програма и предмета, наставним методама и другим академским питањима;
  • предлаже ректору именовање и разрјешење декана по процедури утврђеној посебним актом Сената;
  • бира представника у Сенат и у струковна вијећа Сената;
  • предлаже Сенату програм развоја организационе јединице;
  • образује комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставна звања и утврђује приједлог одлуке о избору кандидата,
  • именује комисије у поступку израде завршног рада на другом циклусу студија,
  • обавља и друге послове прописане овим Статутом, Статутом Универзитета или другим општим актима Универзитета и Факултета.

Чланови Научно – наставног вијећа школска 2022/2023:

Проф. др Весна Милић, декан
Проф. др Слађана Петронић
Проф. др Мирко Кулина
Проф. др Татјана Крајишник, продекан
Проф. др Мирослав Лаловић
Проф. др Александра Говедарица-Лучић
Проф. др Бранислав Драшковић
Проф. др Грујица Вицо
Проф. др Мирјана Јововић
Проф. др Весна Тунгуз
Доц. др Дејана Станић
Доц. др Марко Гутаљ
Доц. др Јулијана Трифковић
Доц. др Стефан Стјепановић
Доц. др Игор Ђурђић, продекан
Доц. др Радомир Бодирога
Доц. др Мирјана Радовић
Доц. др Бранка Говедарица
Доц. др Тијана Бањанин
Доц. др Бобан Милетић
Доц. др Тања Јакишић
Доц. др Недељка Елез
Наташа Марић, ма, виши асистент
Милена Станковић Неђић, ма, виши асистент
Стефан Бојић, ма, виши асистент
Андрија Томић, ма, виши асистент
Тодор Ђорем, ма, виши асистент
мр Селена Ћевриз, асистент