Организација

Организација Факултета успостављена је сходно одредбама Закона о високом образовању Републике Српске и Статута Универзитета у Источном Сарајеву. Пољопривредни факултет је организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Надлежности Факултета у оквиру научно-наставног процеса, између осталог, подразумјевају:

 • академско напредовање студената,
 • реализацију студија на I, II и III циклусу,
 • реализацију стручних пројеката из своје дјелатности,
 • обављање и других дјелатности, за које испуњавају услове.

Органи Факултета су:

Наставно – научно вијеће Факултета

Наставно – научно вијеће Факултета чине запослени наставници и сарадници, са пуним радним временом, и студенти у складу са законским проиписима. Наставно – научно вијеће:

 • доноси статут факултета,
 • даје мишљење декану о академским, научним и стручним питањима,
 • прати рад студената на Факултету,
 • даје приједлоге Сенату Универзитета о измјенама у студијским програмима, наставним методама,
 • предлаже ректору именовање декана и продекана,
 • бира представника у Сенат,
 • предлаже Сенату програм развоја организационе јединице,
 • даје приједлоге Сенату за број студената, као и критеријум за упис на Факултет.

Декан

Декан представља и заступа Факултет у складу са надлежностима прописаним Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Источном Сарајеву.

Функцију декана Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву обавља Доц. др Дејана Станић.

Поред дјелокруга послова утврђених Законом и поменутим статутом, декан Факултета надлежан је и за:

 • одлучује о коришћењу средстава факултета, у складу са финансијским планом одобреним од стране Управног одбора Универзитета;
 • обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додјељених факултету, од стране Универзитета;
 • заступа и представља факултет у складу са законом и Статутом Универзитета;
 • извршава одлуке Вијећа факултета и органа Универзитета,
 • доноси акте у складу са Статутом и другим општим актима Универзитета;
 • предсједава сједницама Вијећа факултета;
 • даје мишљење у поступку утврђивања систематизације радних мјеста на факултету;
 • обавља и друге послове прописане овим Статутом или другим општим актима;
 • заступа и представља факултет у правном промету са трећим лицима у оквиру уписане дјелатности,
 • потписује јавне исправе и матичне евиденције који води факултет.

Продекани

Факултет, односно умјетничка академија, може имати продекане и то продекани за науку, истраживање и развој и продекан за наставу. Број и дужности продекана утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету. Продекане, на приједлог декана, именује и разрјешава Вијеће факултета, односно умјетничке академије. Мандат продекана траје до истека мандата декана.