Библиотека

Библиотека Пољопривредног факултета намијењена је потребама извођења и унапређења наставног и научно-истраживачког рада на Факултету, тако да њену грађу користе студенти, наставно особље  Факултета, као и стални и повремени сарадници Факултета.

Библиотека Факултета посједује уџбенике, практикуме, приручнике, збирке задатака, монографије, научне и стручне часописе и остале библиотечке и информатичке ресурсе неопходне за квалитетан рад студената, наставника и сарадника. У Библиотеци су архивирани и дипломски, завршни, мастер, магистарски радови и докторске дисертације.

Различите врсте библиотечких јединица чине библиотечки фонд од 4735 јединица. Укупан број библиотечких јединица (специјалистички радови, дипломски радови, магистарски радови) је 878. Од тог броја специјалистичких радова је  108, дипломских је 203, завршних радова је 211, магистарских 105, мастер радова је 11, докторске дисертација је 240. Заступљеност појединих наслова из одређених научних области није задовољавајућа те је потребно даље радити нанабавци нових наслова, књига и осталих студијских учила. Од преплаћених часописа, библиотека је претплаћена на часопис „Студент“, „Биљни лек“, „Агропланета“. Библиотека редовно добија и чаопис који издаје Пољопривредни фактет из Београда Journal of agricultural sciences. Библиотека  Пољопривредног факултета у сједишту не посједује читаоницу, док у Власеници постоји добро опремљена читаоница, а у Бијељини сви факултети (Педагошки, Факултет пословне економије, Правни и Пољопривредни факултет) имају заједничку читаоницу за студенте. Литература је доступна студентима током читавог радног времена, а фонд задовољава потребе студената. Библиотекар има властити приступ интернету. Највећи проблем библиотеке је простор, а тај проблем се не може ријешити без новчаних средстава које наш факултет тренутно нема. Потребан је простор за рад библиотеке, а такође су потребне и одвојене читаонице у којима би студенти имали приступ електронским библиотечким базама података. Библиотека је укључена на Cobiss систем који омогућава  претраживање библиотечке  грађе у свим државама прикљученим на Cobiss (Словенија, Македонија, Србија, Црна Гора, Бугарска, Албанија). Библиотека има обезбјеђен приступ  академској  мрежи  РС  Сарнет-у. Активно се ради и на поправљању библиотечког фонда и покушају да се ово питање ријеши  на  системски  начин  на  Универзитету,  за  што  ће  бити  потребна  већа  финансијска издвајања. Библиотека у Источном Сарајеву посједује рачунаре које могу користити студенти за претраживање и прикупљање неопходне литературе, посебно код припреме семинарских радова, завршних радова, мастер радова, докторских дисертација, али и код писања научних и стручних радова. Приступ рачунарима осим студената сва три циклуса имају наставници и сарадници факултета. Међутим, проблем је простор јер рачунари су у оквиру простора гдје су књиге, не постоји засебна просторија. Руководство факултета редовно прати коментаре студената при Студентској анкети. Студенти су задовољни начином рада библиотеке, као и радом библиотекара. Међутим, незадовољни су због малог простора и броја уџбеника. Број уџбеника ће се повећати активном издавачком дјелатношћу факултета и обезбјеђењем финансијских средстава за набавку уџбеника. Међутим, руководство не може да обезбједи додатни простор јер у згради Електротехничког факултета су смјештена четири факултета и сви имају сличан проблем.