I циклус студија Шумарство

Прва година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
1. Хемија 2+2 6
2. Математика 2+2 6
3. Рурални развој 2+2 5
4. Ботаника са анатомијом дрвета 4+3 8
5. Екоклиматологија 2+1 5
6. Физиологија биља 2+2 6
7. Дендрологија 3+3 7
8. Информатика 2+2 5
9 Геодезија 2+2 6
10. Самоникло љековито биље 2+2 6
Укупан фонд часова и ECTS 12+10 30 11+10 30

Друга година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
11. Фитоценологија у шумарству 2+2 6
12. Шумарска педологија 3+3 7
13. Генетика са оплемењивањем биља 3+3 7
14. Шумске комуникације 2+2 6
15. Изборни предмет Микробиологија 2+1 4
Исхрана биљака
16. Шумски производи 2+1 4
17. Механизација у шумарству 3+2 6
18. Ловство са заштитом ловне фауне 4+3 7
19 Дендрометрија 3+3 6
20. Изборни предмет Препознавање и употреба гљива 2+1 4
Заштићена шумска подручја
21. Теренска настава 2 10 дана 3
Укупан фонд часова и ECTS 12+11 30 14+10 30

Трећа година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
22. Сјеменарство, расадничарство и пошумљавање 3+2 7
23. Искоришћавање шума 4+3 8
24. Гајење шума 4+3 8
25. Шумарска биметрика 2+1 4
26. Изборни предмет ГИС у шумарству 2+1 4
27. Патологија шумског дрвећа 2+2 6
28. Шумарска ентомологија

2+2

6
29. Уређивање бујица 2+2 6
30. Оснивање шума и плантажа

2+1

4
31. Изборни предмет Маркетинг 2+1 4
Примарна прерада дрвета
32. Теренска настава 3 10 дана 3
Укупан фонд часова и ECTS 15+11 31 10+6 29

Четврта година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
33. Прираст и принос шума 3+3 8
34. Планирање газдовања шумама 3+3 8
35. Типологија шума 2+3 7
36. Заштита шума 2+3 7
37. Организација и пословање 3+2 6
38. Економика шумарства 3+2 6
39. Управљање шумама 2+2 5
40. Теренска настава 4 10 дана 3
41. Завршни рад 11 10
Укупан фонд часова и ECTS 10+12 30 19+6

Сврха овог студијског програма је образовање инжењера шумарства, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтјевају високо образовање у шумарству, заштити природних добара, маркетингу, привредним и државним институцијама и образовним установама.

Академске студије шумарства за стицање академског назива инжењер шумарства трају 4 година и изводе се у 8 семестара. Методе извођења наставе обухватају: предавања, вјежбе, семинаре, праксу. Студије трају 4 године и изводе се у 8 семестара. Укупно ангажовање студената кроз све предвиђене облике наставе изражено је бројем од 240 ЕCTS бодова. Имплементација ЕCTS извршена је према немодуларизованом систему (предмети могу имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60). Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након положеног завршног испита. Дипломски рад се ради у 8. семестру, и носи 10 ЕCTS. Студенти морају да слушају и положе 31 обавезни и 6 изборних предмета, да одради теренску наставу у IV, VI и VIII семестру као и да одбране завршни рад.

Изборни предмети предвиђени су у II, III, IV, V и VI семестру. Наставни садржаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања о неким темама које су у мањој мjери обрађене у оквиру обавезних предмета. Настава на појединим предметима одвија се у једном семестру у складу са планом извођења наставе.

Најважније методе извођења наставе су:

  1. интерактивна теоријска настава
  2. практични рад студената у лабораторијама
  3. семинари
  4. теренска настава

Интерактивна теоријска настава одликује се дискусијом наставника са студентима о теми која је предмет предавања и омогућава студентима боље разумијевање градива у односу на класичну теоријску наставу excatedra. За овакав начин извођења наставе карактеристично је коришћење мултимедијалних презентација као најсавременијег средства за приказивање наставних садржаја.

Практични рад студената у лабораторијама изводи се као демонстрација одрeђених поступака или вјештина уз активно учешће студената и као самостални експериментални рад студената са дефинисаним циљем.

Семинари омогућавају студентима да се увјежбавају у самосталном коришћењу литературе, електронских база података и презентацији одабраних тема које су обрадили уз минималну помоћ наставника и сарадника на предмету.

Теренска настава омогућава студентима да изведу активности које се не могу на адекватан начин реализовати у лабораторијама или да се упознају са одређеним аспектима професије у реалним условима.

На овај студијски програм могу прећи студенти са академских студија шумарства на другим универзитетима, под условом да су студијски програми подударни у више од 80% садржаја.