Мисија и визија

Мисија Пољопривредног факултета – Пољопривредни факултет остварује своју основну мисију кроз испуњавање академских стандарда у образовању младих генерација. У том циљу Пољопривредни факултет је у више наврата вршио измјене и допуне студијских програма, и то у складу са друштвеним и привредним потребама и актуелним развојем примарне пољопривредне производње. Из тог разлога превасходно смо се опредијелили ка образовању младих у оквиру стицања општих знања и вјештина из области пољопривредне производње. Да бисмо остварили своју основну мисију трајно смо се опредијелили ка унапређењу квалитета високог образовања и укључивања у јединствени Европски простор високог образовања. Упоредо са развојем студијских програма и квалитета образовања, Пољопривредни факултет развија сопствени наставни кадар и обезбјеђује савремену техничку опрему за обављање научно-истраживачког рада. Пољопривредни факултет настоји да обезбиједи услове за стручно и научно усавршавање наставника и сарадника. Факултет се бави организовањем научних и стручних скупова, публикује научни часопис и настоји да изврши пренос стечених знања и вјештина у привреду и друштво.

Визија Пољопривредног фаултета – Као значајна и препознатљива високо образовна установа у области пољопривреде и шумарства, Пољопривредни факултет намјерава да заузме водеће мјесто у развоју образовања и науке у источном дијелу Републике Српске, и на ширем, регионалном простору. Визија Пољопривредног факултета садржана је у дефинисању свих аспеката развоја савременог образовања и научно-истраживачког рада који је компатибилан са сродним факултетима у земљама чланицама Европске Уније и Руске федерације. Визија унапређења квалитета наставе подразумијева побољшање предавачких способности наставника и сарадника. Заснива се на сталној потреби усавршавања наставника и сарадника и повећању компетенција и вјештина студената. Остваривање развојне визије Пољопривредног факултета неминовно прати мобилност и наставника и студената као један од основних услова за стицање додатних знања и упознавања са савременим научним методама и новим технологијама које могу бити примјенљиве на нашим просторима и допринијети унапређењу примарне пољопривредне производње и очувања и кориштења шумских ресурса. Визија побољшања квалитета и броја научно-истраживачких резултата испољава се у настојању Факултета за успостављањем партнерских веза са истакнутим Универзитетима и научним институтима. Успостављањем научне сарадње Факултет би усвојио позитивне трендове глобалног система савременог научног истраживања. Интензивнија сарадања Факултета у оквиру реализације научних пројеката са међународним институцијама допринијела би повећању угледа и научних компетенција наставника и сарадника, како у нашој земљи, тако и у иностранству.