Упис

Упис у прву годину основних студија на Факултету спроводи се на основу конкурса.

У прву годину основних студија може се уписати лице које има завршено срдње образовање у четверогодишњем трајању. Кандидат уз пријаву на Конкурс подноси: свједочанства сва четири разреда средње школе, диплому о положеном завршном односно матурском испиту, извод из књиге рођених и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних студија полаже пријемни испит из Биологије и Хемије.

Редослед на ранг листи кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успјеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Зависно од резултата постигнутих на пријемном испиту, општег успјеха у средњој школи и освојеног мјеста на ранг листи кандидат може бити уписан у прву годину основних студија на терет буџета или као суфинансирајући студент.

Упис кандидата који су положили пријемни испит врши се након објављивања коначне ранг-листе на огласној табли, у за то предвиђеном временском року.

Кандидати који суфинансирају студије имају право на одређене повластице у финансирању које одобрава Влада Републике Српске, а у складу са прописаним критеријумима.

У  случају да се кандидат не упише у предвиђеном року сматра се да је кандидат одустао од уписа.

Кандидати који стекну право на упис на Факултет подносе:

  • пријавни лист;
  • два обрасца ШВ-20;
  • пријавни семестрални лист;
  • семестрални лист;
  • двије фотографије;
  • индекс;
  • љекарско увјерење;
  • доказ о уплати за студије, за студенте који плаћају школарину.

Уписни материјал и индекс се могу купити у просторијама студентске службе Факултета приликом уписа.