Студијски програм Пољопривреда

Завршетком студијског програма Пољоопривреда- модул Општи студенти стичу знања и вјештине из цјелокупне области пољопривредне производње (ратство,повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство, сточарство и др.). Сврха студијског програма је формирање високо образованих кадрова у области гајења биљака и домаћих животиња. Поред упознавања са класичном (конвенционалном) производњом студенти ће се у оквиру појединих предмета упознати и са технологијом органске производње биљних врста и домаћих животиња, а све са циљем производње здравствено исправне хране и очувања животне средине. Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Пољоопривреда- модул Општи обезбјеђују стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинатии задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећимакоја се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствимакоја се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.

Завршетком студијског програма Пољоопривреда-модул Биљна производња студенти стичузнања и вјештине из области пољопривредне производње (ратство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство). Сврха студијског програма је формирање високо образованих кадрова у области гајења биљака. Поред упознавања са класичном (конвенционалном) производњом студенти ће се у оквиру појединих предмета упознати и са технологијом органске производње биљних врста, а све са циљем производње здравствено исправне хране и очувања животне средине. Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Пољоопривреда-модул Биљна производња обезбјеђују стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинатии задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећимакоја се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствимакоја се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.

Сврха студијског програма основних академских студија Пољопривреда – модул Сточарство је формирање високо образовних кадрова у области пољопривредних наука, специјалности сточарске производње. Стечено знање, студенту завршених основних академских студија, обезбјеђује стручност, односно компетенције за рад у пољопривредним радним организацијама, као што су: агрокомбинати, задруге, специјализоване фарме и ергеле, инкубаторске станице, сточарска удружења, фабрике сточне хране, предузећа за производњу и промет опреме и других производа намјењених производњи у сточарству, ветеринарски заводи, стручна и сировинска одјељења у кланицама и мљекарама, као и другим привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом пољопривредних производа; предузетничким организацијама и сопственим газдинствима која се баве сточарском производњом и др.