Мобилност

Рад канцеларије за међународну сарадњу је регулисан Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Ова канцеларија се налази у сектору Проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета, који је надлежан за њено функционисање и унапређење. За провођење активности и координације међународне сарадње на Универзитету задужени су проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу и осигурање квалитета и Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета. Како на Факултету не постоји сужба за међународну сарадњу ови послови су повјерени продекану за науку и истраживање, који је у тијесној вези са канцеларијом Универзитета, користећи људске ресурсе за изналажење конкурса за пројекте.

Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу на челу са проректором за међународну и међууниверзитетску сарадњу и осигурање квалитета обавља послове у вези са:

– договарањем и склапањем споразума (општих и посебних) о научно-наставној и пословно-техничкој сарадњи са другим високошколским институцијама, институтима, културним одјелима амбасада и привредним субјектима из земље и иностранства (Универзитет је до сада склопио 31 Општи споразум о међууниверзитетској сарадњи и више од 120 Посебних споразума),

– презентацијама стипендија и програма студирања у иностранству (кроз сарадњу са одјелима амбасада задуженим за промовисање студирања у својим земљама) – све информације о стипендијама се могу наћи на сајту Универзитета,

– мобилношћу, размјеном и усавршавањем студената и наставног особља у иностранству (конкурси, CEEPUS мреже), као и пружањем потребних информација и услуга за стране студенте и наставно особље.

Активности Универзитета које се односе на међународну сарадњу не финансирају се из постојећих расположивих средстава Универзитета, већ у одређеном дијелу из буџета Владе РС који издвајају средства за мобилност наставног особља и студената, као и међународних фондова намијењених за програме мобилности. Подршка међународним активностима Универзитета зависна је углавном од активности и учешћа Универзитета у различитим програмима (ТЕМПУС, ИПА, ФП7 и остали) који промовишу међународну сарадњу[1]. Током године већи број студената и наставника је путовао кроз CEEPUS програм,ЕРАСМУС+ КА1 програм, индивидулане стипендије и стипендије Министарства просвјете и културе Републике Српске. Кроз љетну школу је реализован дио практичне наставе за студенте Универзитета у Источном Сарајеву (Пољопривредни, Филозофски, Економски факултет из Брчког) и Државног пољопривредног универзитета из Вороњежа. Тренутно, Универзитет у Источном Сарајеву је један од координатора ЕРАСМУС+ пројекта “Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education“, путем којег планира знатно унаприједити међународну сарадњу путем анализе тренутног стања, израде стратегије и кључних индикатора квалитета, набавке адекватне опреме, израде нових пилот активности међународне сарадње, приједлога критеријума за интернационализацију и сл.

[1] Међународна сарадња (2016. година)