II циклус – мастер студиј Шумарство

Студије другог циклуса – мастер студије, студијски програм Шумарство, представљају једногодишњи студијски програм (два семестра). Током два семестра студирања студент стиче 60 ЕCTS. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕCTS. У оквиру студијског програма изучавају се 2 обавезна предмета (Методологија научно истраживачког рада, Биостатистика) те изборна група предмета. Изучавањем обавезних предмета добијају се проширена знања из области методологије научно-истраживачког рад, што омогућава студенту да учествује у креирању, реализацији и писању научних и стручних радова из области шумарства. Похађањем наведених курсева студент такође стиче способност самосталног планирања, израде и реализације истраживачког рада и приједлога пројеката, као и способност примјене статистике, статистичких метода и основа планирања експеримената у шумарству као дијела биотехнологије. Студијски програм Шумарство (II циклус студија) има за циљ обезбјеђивање другог степена универзитетског образовања према принципима Болоњског процеса које дипломцу кроз дубље и системтичније изложену наставну материју омогућује како развој знања и компетенција стечених на претходном нивоу студија, тако и формалне претпоставке за наставак студија на трећем степену универзитетског образовања. Осим тога, завршетком овог дипломског студија дипломац изграђује и учвршћује своју стручну компетентност из области шумарства. Полагањем обавезних предмета студент стиче 10 ЕСТS, а полагањем изборних предмета још 20 ЕСTS. Стручна пракса изводи се у другом семестру (5 ЕСTS) Израдом завршног – мастер рада студент може да стекне  25 ЕСTS. Укупан збир ЕСTS на студијском програму је 60.

НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ШУМАРСТВО (други циклус студија)

ПР – предавања,  В – вјежбе, ECTS – број кредита

Р.бр. Шифра предмета П Р Е Д М Е Т И С е м е с т а р
I
ПР В ECTS
1. IIШ-1-1о Методологија научно истраживачког рада 3 1 5
2. IIШ-1-2о Биостатистика 3 1 5
3. IIШ-1-3и Изборни предмет 1 3 1 5
4. IIШ-1-4и Изборни предмет 2 3 1 5
5. IIШ-1-5и Изборни предмет 3 3 1 5
6. IIШ-1-6и Изборни предмет 4 3 1 5
У К У П Н О 18 6 30
Седмично оптерећење – укупно ECTS 24 30
Р.бр. Шифра предмета П Р Е Д М Е Т И С е м е с т а р
II
ПР В ECTS
1. IIШ-1-1о Стручна пракса 0 4 5
2. IIШ-1-2о Студијско-истраживачки рад 0 8 10
3. IIШ-1-3и Завршни мастер рад-дипломски рад 12 15
У К У П Н О 0 24 30
Седмично оптерећење – укупно ECTS 24 30

Листа изборних предмета

Р.бр. Шифра предмета П Р Е Д М Е Т И
1. /01 Шумска станишта
2. /02 Типолошко картирање
3. /03 Биогеоценологија
4. /04 Динамика шумских фитоценоза
5. /05 Фитофармација у шумарству
6. /06 Патогени дрвећа
7. /07 Шумска пирологија
8. /08 Eкологија шума
9. /09 Корови у шумарству
10. /10 Биотехнологија у шумарству
11. /11 Оснивање шума посебних намjена
12. /12 Шумски генетички ресурси
13. /13 Адаптивно газдовање шумама
14. /14 Методе инвентуре шума
15. /15 Моделовање раста шума
16. /16 Шумска станишта
17. /17 Техногена земљишта
18. /18 Хемија и биолошки активне материје у дрвету
19. /19 Европски стандарди и директиве заштите животне средине
20. /20 Споредни шумски производи