Ријеч декана

Босна и Херцеговина има изузетно повољне услове за развој примарне пољопривредне производње и прехрамбене индустрије. Само активним учешћем високо образованих кадрова обезбјеђује се стручна примјена савремених агротехничких мјера у примарној производњи и на тај начин обезбјеђује се довољна количина хране за домаће и инострано  тржиште.

Садашње вријеме је вријеме динамичних промјена. Потрошачко друштво и трка за добијањем огромних количина јефтиних намирница довела је до нехумане примјене научних сазнања у многим сферама човјекове дјелатности. Свеопшта хемизација и генетички инжењеринг у примарној пољопривредној производњи, као и употреба адитива, конзерванса и антиоксиданата у прехрамбеној индустрији донијели су проблем загађености воде, ваздуха и хране. Процјењује се да ће у блиској будућности производња здраве хране и пијаће воде постати горући проблем у развоју цивилизације. Страх код потрошача широм свијета све је већи.

На свијетском тржишту расте потражња за здравом храном, али и за стручњацима који знају како да је произведу. Велике свијетске компаније које дјелују у области биотехнологије интензивно улажу у унапређење производње квалитетне, еколошки чисте и здраве хране. Захтијеви тржишта све су строжи како у погледу квалитета, тако и у погледу амбалаже, дизајна и палете производа.

Брдско-планинска подручја Републике Српске и Босне и Херцеговине представљају драгоцјене природне ресурсе и добра су полазна основа за имплементирање програма профитабилних технологија и производњу здравствено безбједне хране. С друге стране и стратегијом развоја Европске Уније наша регија је планирана за примарну пољопривредну производњу и изградњу прерађивачких капацитета за производњу хране. Стручна примјена савремених агротехничких мјера у примарној производњи и оптимизација процеса у погонима прехрамбене индустрије, као императив производње висококвалитетне хране, може се обезбједити само активним учешћем високообразованих кадрова. Eдукaциja je сигурнo нajвaжниja у рaзвojу наше пoљoприврeдe јер ће примјеном нових знања и технологија наши пoљoприврeдни произвођачи бити кoнкурeнтни нa eврoпскoм и свјeтскoм тржишту.

Данас се настава одвија по Болоњском процесу. Факултет је лиценциран за три студијска програма, али настава се изводи у оквиру два програма: Пољопривреда и Шумарство. Настава на студијском програму Пољопривреда одвија се у Источном Сарајеву и Бијељини. Овај студијски програм има три излазна модула: Општи, Биљну производњу и Сточарство.

Студијски програм Шумарство је добио одобрење 2010. године, а настава се реализује од 2011. године у Власеници.

На Пољопривредном факултету се изводи настава и на мастер студију, студијски програм Пољопривреда. Од школске 2014/15. године заједно са Технолошким факултетом из Зворника покренут је интердисциплинарни докторски студиј Управљање прехрамбеним ланцем.

Унапређењу квалитета наставе је допринијело ангажовање запослених на изради уџбеника, практикума, монографија и других научних публикација. Значајан дио активности наставника и сарадника Пољопривредног факултета је и научно-истраживачки рад. Као резултат ових активности објављен је велики број радова у домаћим и међународним научним часописима.

На Пољопривредном факултету су  опремљене савремене лабораторије које се користе у процесу наставе и за научно-истраживачки рад. У оквиру пројекта Модернизација универзитета опремљено је пет истраживачких лабораторија и двије образовне лабораторије. Факултет је у 2015. години опремљен савременим намјештајем и училима.

Од 2016. године Пољопривредни факултет је интензивирао сарадњу са сродним факултетима и универзитетима из иностранства.

Захваљујући овим активностима у јуну 2017. године наши студенти ће имати практичну наставу на Државном пољопривредном универзитету у Вороњежу (Русија), a јулу ће студенти из Вороњежа доћи на праксу на Пољопривредни факултет. У августу и септемру група наших студената иде на усавршавање на Пољопривредну академију у Перм (Русија). Ова сарадња ће се наставити наредних година.

Драги бруцоши, уписом на Пољопривредни факултет направили сте добар избор. Добро дошли!

Наставници и сарадници Пољопривредног факултета потрудиће се да оправдају ваше повјерење.

                                                                                             Декан
Доц.др Дејана Станић